Færre dødsulykker i 2004

Tekst: Turid Børtnes (2005)

 

Antall dødsulykker i arbeidslivet gikk kraftig ned i 2004, sammenlignet med året før. Arbeidstilsynets oversikt viser 38 omkomne i fjor. Året før døde 50 i forbindelse med arbeidet.

Det kan se ut til at ulykkestallene nå er i ferd med å komme ned på samme lave nivå som i 2001 og 2002. I 2001 ble det registrert 37 dødsfall, året etter omkom 39 personer. – Utviklingen ser positiv ut selv om vi må være klar over at dette ikke hjelper de familiene som blir rammet av en dødsulykke. For dem er det en total katastrofe uansett, sier overingeniør Frode Kristoffersen i Teknisk seksjon i Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT).

Landbruk mest utsatt
Fortsatt er det slik at de som jobber med jord- og skogbruk er mest ulykkesutsatt. 11 av fjorårets dødsulykker skjedde her. Fire av disse ulykkene skjedde i forbindelse med bruk av traktor, to under felling av trær. En av ulykkene skyldtes fall ned i en tom silo. Det har vært en klar nedgang i antall landbruksulykker de siste årene, men nå ser det ut til at nedgangen er i ferd med å stoppe. Det er mange årsaker til at landbruksnæringen er svært utsatt. Det er ofte arbeidsplasser med kun en person på jobb, og vedkommende stiller ikke samme krav til sikkerhet som de som er på større arbeidsplasser. Dessuten har mange av arbeidsoperasjonene stort skadepotensial, for eksempel bruk av traktor på låvebru, legging av silo, tømmerhugst og bruk av motorsag. Det er uvant for mange å tenke på sikkerhet og tiltak ved daglig arbeid i tilknytning til eget hjem, selv om både Arbeidstilsynet og landsbruksnæringen med jevne mellomrom har sikkerhetsaksjoner rettet mot næringen.

Forsker på ulykkestall
Andre utsatte næringer er transport og kommunikasjon som hadde åtte omkomne i 2004. Det er en markert underrapportering av ulykker generelt i arbeidslivet. Særlig trafikkulykker kan havne i gråsoner. Etterforskning av dødsulykker i trafikken avdekker ikke alltid at ulykken har skjedd i forbindelse med et arbeidsforhold. Overlege Ebba Wergeland i DAT skal nå sammenholde Arbeidstilsynets egne tall over ulykker i arbeidslivet med tall fra Dødsårsaksregisteret til Statistisk sentralbyrå og Nasjonalt folkehelseinstitutt for å få et mer korrekt bilde av antallet arbeidsulykker med dødelig utgang. Bygg- og anleggsbransjen, som tradisjonelt har vært svært ulykkesutsatt, hadde fem ulykker med dødelig utgang i 2004. Ni omkom året før. Dette er ulykkestall som vanligvis varierer mye fra år til år.

Offensiv mot alpinanlegg
I løpet av fjoråret skjedde det tre ulykker med dødelig utgang i alpinanlegg her i landet. I ett tilfelle omkom en snøscooterfører etter kollisjon med en slalåmkjører i alpinløypa, i det andre kom føreren av en tråkkemaskin under et av maskinens belter. I den siste ulykken veltet scooterføreren på vei ned et bratt parti i alpinbakken. Dette har fått Arbeidstilsynet i Hedmark og Oppland, der to av dødsulykkene skjedde, til å starte en offensiv for å kontrollere at sikkerhetsrutinene følges i alpinanleggene i distriktet. To personer ble drept som følge av vold i 2004. Den ene, en politimann, ble skutt i forbindelse med ranet av Norsk Kontantservice i Stavanger. Den andre, en drosjesjåfør, ble drept med kniv av en passasjer. Noen av sakene er fortsatt under etterforskning fordi dødsårsak og hendelsesforløp ikke er endelig avklart. Dette kan medføre endringer i statistikken. Arbeidsmiljø nr.1 – 2005

Personvern og cookies