Færre dødsfall i arbeidslivet

Tekst: Turid Børtnes (2010)

 

42 personer omkom som følge av arbeidsulykker i 2009. Det er en betydelig nedgang i forhold til foregående år da det ble registrert 51 dødsulykker.
Antallet dødsulykker i arbeidslivet varierer mye fra år til år, men det har vært en klar nedadgående tendens de siste 40 årene. I 1970-årene omkom over 100 arbeidstakere hvert år, de siste ti årene har gjennomsnittet ligget på 43 omkomne.

– Null dødsulykker

Direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet sier i en pressemelding at det er positivt at det har vært en nedgang i antall dødsulykker siste år, men hun advarer mot å la dette bli en sovepute.
– Arbeidsulykker skal og kan forebygges. Målet er null dødsulykker. Det skal ikke være farlig å gå på jobb, sier hun.
Hun frykter også at tallene for alvorlige ulykker kan stige igjen i 2010, fordi antallet ulykker med dødelig utgang har steget siden august i fjor sammenlignet med gjennom­snittstallene.

Flest innen transport

Dette året er det transport og lager som har hatt det høyeste antallet dødsulykker med tolv dødsfall. Bygg- og anleggsvirksomhet har hatt nesten like mange fatale ulykker, elleve i alt. Innen industrien er det omkommet åtte personer og jord- og skogbruk har hatt sju dødsfall.
Det betyr at jord- og skogbruksnæringen, som vanligvis er den mest ulykkesutsatte næringen, hadde langt bedre tall i fjor sammenlignet med 2008 med 13 dødsfall i landbruket. Likevel er det høye tall sett i sammenheng med et relativt lite antall sysselsatte.
Arbeidstilsynet opplyser at så mye som en tredjedel av arbeidsskadedødsfallene i 2009 skyldtes trafikkulykker. Tretten omkom i trafikken, det er åtte flere enn foregående år og tre flere enn i 2007.
Ingrid Finboe Svendsen mener at et vesentlig tiltak for å forebygge slike ulykker er å passe på kjøre- og hviletids­bestemmelsene. Det er arbeidsgivers ansvar at arbeidsdagen blir forsvarlig og at bilene har en god teknisk standard, blant annet når det gjelder dekk.

Alenearbeid

I 2008 omkom hele ti personer med et annet statsborgerskap enn norsk, i fjor rammet dødsulykkene bare to utlendinger i norsk arbeidsliv. Blant de omkomne totalt var det én kvinne og resten menn.
Maskiner og tungt arbeidsutstyr som gravemaskin, lastebil og kran var involvert i 17 av dødsulykkene. Foreløpig er det ikke funnet feil ved det tekniske utstyret. 15 av de 42 omkomne arbeidet alene og ble senere funnet døde på ulykkesstedet.
Arbeidstilsynet har hatt fokus på alenearbeid dette året, blant annet om det skal legges ned forbud mot alenearbeid, men konkludert med at det ikke blir aktuelt.
Fire av dødsulykkene skyldtes fall, ni at de omkomne kom i klem og tre druknet.

Personvern og cookies