Færre blir uføre

Tekst: Turid Børtnes (2003)

Det ser ut som om økningen i andelen nye uføre her i landet er i ferd med å avta. Siste års økning skyldes i all hovedsak demografiske forhold, det vil si at andelen eldre i befolkningen har økt.
Tall fra Rikstrygdeverket viser at det etter første halvår var nesten 300.000 uføre, det utgjør 10,3 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år. Det er en liten stigning på 0,2 prosentpoeng siden samme tid i fjor. Det har for øvrig vært en nedgang i antall søknader om uføretrygd det siste året. Det viktigste tiltaket for å unngå at folk havner på trygd er å følge opp sykmeldte på den enkelte arbeidsplass, skriver Rikstrygdeverket i en pressemelding. Ved å sørge for god oppfølging så tidlig som mulig i sykmeldingsperioden og at kontakten med arbeidsplassen opprettholdes, hindres utstøtning fra arbeidslivet. Avtalen om et inkluderende arbeidsliv har som ett av tre sentrale mål å hindre at arbeidstakere blir uførepensjonister samt å hjelpe uføre tilbake til arbeidslivet. Hittil er 2.700 personer kommet helt eller delvis tilbake til arbeid, og dette arbeidet skal fortsette, uttaler direktør Arild Sundberg i Rikstrygdeverket.
Personvern og cookies