Færre arbeidsskader

Tekst: Turid Børtnes (2005)

Det ble registrert langt færre arbeidsrelaterte skader i norsk arbeidsliv i 2004 sammenlignet med tidligere år.

Også antallet dødsulykker i fjor er lavere enn først meldt fra Arbeidstilsynet, antallet er nå justert ned fra 38 til 37 omkomne. Dermed er antallet dødsulykker kommet ned på samme nivå som i 2001, som hadde det laveste antallet noensinne. Årsaken til justeringen er at det ikke alltid er klart om en ulykke er arbeidsrelatert før etter en viss tid, den omkomne kan for eksempel ha fått et illebefinnende på arbeidsplassen. Dette er noe den videre etterforskning må ha tid for å avklare. I følge foreløpige tall fra Arbeidstilsynet (AT), ble litt over 18.000 arbeidsrelaterte skader meldt i 2004, dette er nesten 7.000 færre enn i året før. Tallene svinger noe fra år til år, men det har vært en nedadgående tendens de siste årene. Dette kan ha sammenheng med mye underrapportering. Undersøkelser har vist at bare 25 til 50 prosent av alle arbeidsulykker blir meldt slik de skal. En større undersøkelse ved Oslo Legevakt viste at selv meget alvorlige ulykker ikke ble meldt videre. Arbeidstilsynet har som målsetting av antallet skader skal ned og at rapporteringsrutinene skal bli langt bedre enn de er i dag. Arbeidsgivere har plikt til å melde fra om alle yrkesskader som kan gi arbeidstakeren rett til yrkesskadeerstatning. Det gjøres ofte ikke. I 2006 skal det opprettes et sentralt ulykkesregister i regi av Sosial- og helsedirektoratet og i samarbeid med Arbeidstilsynet, der arbeidsulykker blir en av tre ulykkeskategorier. De to andre er produktulykker og trafikkulykker. Arbeidsmiljø nr.3 – 2005

Personvern og cookies