EU-stress gir høyt sykefravær

(2005)

 

Halvparten av sykefraværet i EU skyldes psykiske lidelser. Både arbeidstakere, bedrifter og det offentlige kan spare store summer på å ta plager som skyldes dårlig psykososialt arbeidsmiljø på alvor.

European Network for Workplace Health Promotion (ENWHP) har samlet en rekke verktøy som kan brukes i arbeidet med å forebygge stress og skape helsefremmende arbeidsplasser. Rundt 50 prosent av sykefraværet i EU skyldes psykiske lidelser. Økt intensitet i arbeidet, stor arbeidsbelastning og tidspress gjør at et økende antall arbeidstakere ikke lenger føler at de mestrer arbeidet sitt. En undersøkelse fra EU-kommisjonen i 1999 viser at om lag halvparten av Europas 150 millioner ansatte føler at de jobber under høyt press. Også ensformighet, mangel på utfordringer og dårlig kommunikasjon skaper følelser av stress.
Flere blir syke
Stress er reaksjoner på ugunstige sider av arbeidsinnhold, arbeidsorganisering og arbeidsmiljø. Det er en tilstand som kjennetegnes av uro og fortvilelse, ofte med følelsen av at man ikke mestrer. Konsekvensene på de ansattes fysiske og psykiske helse varierer fra hjertekarsykdom og fordøyelsesproblemer til psykiske problemer. Antall personer som blir syke av stress er doblet siden 1990. Den internasjonale arbeidstakerorganisasjonen, ILO, har anslått at kostnadene knyttet til psykiske belastninger utgjør 3 prosent av bruttonasjonalprodukt. Stress ikke kan tilskrives ett enkelt problem. Årsakene kan være både personlige trekk, arbeidsforhold, slik som arbeidsorganisering, arbeidsutstyr og arbeidsmiljø, og eksterne faktorer. (Kilde: Nettsidene til Statens arbeidsmiljøinstitutt). Arbeidsmiljø nr. 8 – 2005

Personvern og cookies