EU med seniorundersøkelse

(2002)

Forskningsstiftelsen Sintef vil sette søkelyset på den aldersgruppen de kaller unge gamle i arbeidslivet.
Det er forsker Carla Dahl-Jørgensen som leder undersøkelsen. Hun vil ta for seg aldersgruppen 45+ i bransjer som skiller seg ut fra gjennomsnittet, enten ved tidlig eller Prosjektet skal blant annet omfatte dybdeintervjuer for å finne ut hvilke faktorer som avgjør om arbeidstakere blir eller forsvinner fra jobben. Også EU er svært opptatt av at seniormedarbeidere skal bli lengst mulig i arbeidslivet. EU har nå finansiert et nytt forskningsprosjekt som skal kartlegge europeiske nasjoners arbeid for å holde på produktiviteten blant seniorarbeidstakere. Norge deltar som ett av ti land i prosjektet. Det har som formål å gi politikerne råd om hvordan de skal få seniorene til å holde ut lengre, skriver Senter for seniorpolitikk. Prosjektet er tredelt, det tar opp hvordan landene skal sikre en høy arbeidsmarkedstilknytning blant eldre, skape pensjonssystemer som samsvarer med den befolkningsmessige utviklingen og sikre adekvate helsetilbud.
sein avgang fra arbeidslivet. Ved intervjuer vil hun prøve å finne ut hva som er årsaken til at noen går tidlig ut av arbeidslivet og hvilke faktorer som fører frem til beslutninger om å gå eller å bli. Når i yrkeskarrieren oppfatter de at de står overfor slike valg. Hensikten med studien er å finne frem til et sett av virkemidler som kan brukes for å hindre tidlig utstøtning fra yrkeslivet. Prosjektet blir finansiert av midler fra NHOs Arbeidsmiljøfond og skal være ferdig i løpet av høsten 2003. En svensk undersøkelse som har sett på sammenhengen mellom eksponering for radiofrekvente felt og helseplager konkluderer med at jo lengre eksponeringstid, jo større risiko for helsebesvær. Studien, som er gjort ved Arbetslivsinstitutet i Umeå, har tatt for seg bruk av mobiltelefon og arbeid med plastsveisemaskiner, slik som ved produksjon av regntøy og presenninger. Helseplagene kan være hodepine, varmefølelse og tretthet. Undersøkelsen viser at de som får plager eksponeres i lengre tid enn de som ikke merker noe besvær, men også stress og andre forhold påvirker plagene.
Forskere i Fafo har sett på erfaringer i forbindelse med en evaluering av 16 prøveprosjekt innen Aetat lokalt om minoritetspråklige og arbeidsmarkedstiltak. Målsettingen med tiltakene er at deltakerne skal over i ordinært arbeid. Tiltak som får stor oppslutning er praksisplass, yrkesrettede kurs, kombinasjon av norsk og praksis, kjeding av tiltak, aktiv bruk av kartlegging og handlingsplaner. Flertallet av Aetat lokalt vurderer grunnleggende norskkunnskaper som den viktigste forutsetning for å lykkes. Aetat må også jobbe mye med holdninger hos motvillige arbeidsgivere.
Tusenvis av mennesker har muskel- og skjelettplager, men det finnes lite kunnskap om mekanismene bak muskelsmertene. Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) undersøker nå hva som bidrar til utvikling av muskelsmerter. Forskerne har funnet ett stoff som frigis av muskler under arbeid og ett annet som kontrollerer det første. Nå skal de undersøke nærmere hvilken betydning dette har for mennesker i statisk arbeid. OBS: 2 foto følger med til sak 2 og 5
Personvern og cookies