Etterlyser et mer aktivt Arbeidstilsyn

Tekst: Turid Børtnes (2005)

– Vi ønsker et Arbeidstilsyn som fungerer mer på arbeidstakernes premisser enn det de gjør i dag. Det innebærer blant annet at de bør bli mer aktive på tilsyn og også være en bedre serviceinstans for arbeidstakerne.

Informasjonsansvarlig i Hotell og Restaurantarbeiderforbundet, Jens-Petter Hagen er ikke fornøyd med utviklingen i Arbeidstilsynet (AT). Han synes etaten har beveget seg for langt vekk fra formålsparagrafen i arbeidsmiljøloven, en lov de er pålagt å føre tilsyn med blir fulgt. – Vi jobber i en bransje som ikke er kjent for å satse alt for mye på helse, miljø og sikkerhet og som ofte mangler de mest elementære ordninger. Mange er uorganisert og mange bedrifter mangler tillitsvalgte, verneombud og vernetjeneste. – Vårt forbund får ofte telefoner med spørsmål fra ansatte som ikke er organisert hos oss. Vi henviser dem videre til Arbeidstilsynet. Men vi har inntrykk av at de arbeidstakerne som trenger bistand opplever AT mer som en meglerinstans mellom partene enn en som ivaretar arbeidstakernes interesser. Mange henvendelser kommer fra helt unge folk uten særlig erfaring med arbeidslivet. Sakene de tar opp er vesentlige i et arbeidsforhold, det kan være oppsigelsessaker, kontrakter, arbeidsavtaler eller arbeidstid. Hagen mener at opprettelse av regionale verneombud, slik bygg- og anleggsbransjen har, ville være en god løsning for hotell- og restaurantbransjen også.

Bedre arbeidsmiljø
Regionale verneombud for restaurantbransjen vil kunne ta seg av arbeidsmiljøspørsmål på arbeidsplasser som ikke har valgt verneombud og ikke har arbeidsmiljøutvalg. Ordningen burde kunne finansieres på samme måte som ordningen i bygg og anlegg med en avgift som betales av arbeidsgiverne. En slik ordning vil kunne heve kvaliteten på arbeidsmiljøet og virke positivt på forholdene for øvrig i bransjen. Det er ikke til å komme fra at mange driver på kanten av loven, noe som også virker konkurransevridende i forhold til dem som holder seg til lover og regler. Et regionalt verneombud vil kunne gå inn og sjekke forholdene og både fungere som en ressursperson for de ansatte og en som sier fra når lover og regler brytes.

– Rust opp Arbeidstilsynet
Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet forutsetter at landets nye regjering tilfører Arbeidstilsynet nok ressurser til å kunne holde et høyt nivå, ikke minst når det gjelder tilsyn. Det vil bety flere ansatte, mer tilsyn og kontroller med en tøffere holdning overfor dem som bryter lover og regler samt bedre service overfor vanlige arbeidstakere. – Vi ønsker at de i større grad enn nå skal være ei «vaktbikkje» for arbeidslivet. Vi vet at Arbeidstilsynet er flinke til å slå ned på de alvorligste sakene, for eksempel ved ulykker, men vi har inntrykk av at mindre forhold, som betyr mye for den det gjelder, ikke blir prioritert. Det legges i stedet stor vekt på dokumentasjoner, Internkontroll og regelverk. Forbundet ønsker at Arbeidstilsynet i stedet skal legge mer vekt på å ta tak i klanderverdige forhold ute i bedriftene. Jens-Petter Hagen har ikke noe tro på at en Internkontroll-perm vil få en småkriminell som opererer i gråsonen mellom det lovlige og det ulovlige til å holde seg til lover og regler. Hvis det ikke lønner seg å ha orden på slike forhold som arbeidskontrakter, vaktlister og overtid, ja så vil vedkommende ikke bry seg med det heller.

Overetablering i bransjen
Ved store kontroller gjennomført av myndighetene med politiet i spissen, er det avdekket mange alvorlige forhold angående skatter og avgifter, skjenking, behandling og oppbevaring av matvarer og arbeidstillatelser. Det er svært viktig at også Arbeidstilsynet deltar på slike kontroller for å ivareta forhold som vedrører arbeidsmiljøet. Hagen ønsker at myndighetene skal se nærmere på rammebetingelsene. Det er lett å få lov til å åpne en restaurant eller skjenkested, men tydeligvis ikke så enkelt å kontrollere at alle følger regelverket. Det må utvilsomt ligge mange penger i dette, ellers så hadde vi ikke hatt så mange nyetableringer, mener Hagen. Arbeidsmiljø nr. 6-2005

Personvern og cookies