Er verneombudsrollen gammeldags?

Tekst: Turid Børtnes (2009)

LO mener at verneombudsrollen oppfattes som litt gammeldags og utdatert samtidig som verneombudene sliter med lav status. Organisasjonen forslår at begrepet verneombud (VO) forandres til HMS-ombud (helse, miljø og sikkerhet). Hva mener du om dette forslaget?

– Ikke reservevaktmester

– Ordet verneombud gir assosiasjoner til industribedrifter og fysisk arbeidsmiljø, mener Trude Foros, hovedverneombud, Utlendingsdirektoratet. – Dette er tanker jeg har gjort meg, jeg også. Ordet verneombud gir assosiasjoner til industribedrifter, vernerunder og fysisk arbeidsmiljø. Det kan være en ide å bruke andre ord for å endre folks oppfatning av hva begrepet verneombud omfatter. I en travel hverdag blir systematisk HMS-arbeid gjerne lavt prioritert. Dessverre brukes det mer tid på brannslokking når det oppstår problemer, enn forsøk på forebygging. De oppgavene som kan utsettes, blir ikke prioritert. Foros tror at det vil øke verneombudfeltets status hvis hovedverneombudene og vernetjenesten får sitt eget budsjett i virksomheten. Det ville gjort oppgavene lettere for dem som har disse vervene, de kunne ha en enkel servering på møtene og slippe å søke spesielt til innkjøp av litteratur og tilsvarende. Verneombudsrollens status henger også sammen med at flertallet av arbeidstakerne ikke vet hva dette innebærer. – Ofte tror folk at verneombudene er en slags assistenter til vaktmesteren. Mange har fått henvendelser som går på manglende lyspærer og teknisk utstyr som ikke fungerer som det skal. Det er først når de selv har bruk for verneombudet på grunn av forhold i jobben at de skjønner hva denne ordningen egentlig går ut på. Det kan derfor være et forsøk verd å prøve å gjøre noe med den generelle oppfatningen av verneombudsrollen, mener Trude Foros.
Solfrid Skoglund, hovedverneombud, Samisk nasjonalt kompetansesenter Karasjok

HMS-ombud – en positiv vri

– Jeg har litt sans for å bli kalt HMS-ombud, sier Solfrid Skoglund. – Jeg har litt sans for å bli kalt HMS-ombud. Ordene helse, miljø og sikkerhet gir et mer positivt og riktig inntrykk av denne rollen. Begrepet verneombud lyder litt gammeldags, men jeg følere ikke at det gjelder selve funksjonen som verneombudene representerer. De har en viktig funksjon og jeg tror de blir verdsatt. Skoglund har absolutt inntrykk av at ledelsen prioriterer verneombudene og deres oppgaver. Men hun tror det er verre for linjelederne å følge opp, de har krav fra mange kanter og havner lett i et krysspress mellom hva de skal legge vekt på når det gjelder helse, miljø og sikkerhet og daglige arbeidsoppgaver som de må få unna. Mangel på tid er den store utfordringen for de fleste. – Det er en ekstra utfordring på mitt arbeidsområde, som er innen helsesektoren, at virksomhetene som vernetjenesten skal dekke, er spredd over store deler av Finmark. Vi skal dekke et svært stort område med enorme avstander. Møter via telematikk blir ofte løsningen. Skoglund har ikke inntrykk av at verneombudene har lav status, hun tror ikke det er der skoen trykker. Men det er selvsagt forskjell på hvordan den enkelte fungerer i rollen, noen har lettere for å ta opp problemer enn andre. Rekrutteringen byr også på problemer, det kan være vanskelig å få noen til å ta på seg vervet som verneombud. De aller fleste synes de har mer enn nok å gjøre på jobben i utgangspunktet, alle føler seg presset på tid.
Atle Rønning, hovedverneombud, Oslo kommune Trafikketaten

– Skal være medspillere

– Skal verne­om­budene fungere bra, må de opptre som medspillere og oppfattes som dette, mener Atle Rønning. – Det kan nok være grunn til å se på om verneombudsrollen bør friskes opp og fornyes, selv om den som begrep er nedfelt i lover og forskrifter. Atle Rønning ser ikke bort i fra at begrepet HMS-ombud kan være et alternativ til betegnelsen verneombud. – Legges det mer inn i rollen som verneombud, vil den kreve mer tid enn nå, og det kan være en utfordring som må avklares. På den andre siden er lovverket tydelig på at de som er valgt som verneombud, skal få tilstrekkelig tid til slike oppgaver. Den manglende statusen til verneombudene viser seg ved at det ofte er vanskelig å rekruttere nye til vervet, mener Rønning. Det ser han som et tegn på at dette er et tillitsverv som ikke forbindes med høy status. Han forklarer dette med at omverdenen ikke ser potensialet ved ordningen. – Verneombudene har mye positivt å bidra med for bedriften, men skal det fungere bra, må de opptre som medspillere og oppfattes som dette. Her har jeg sett eksempler på at noen arbeidsgivere ­bommer, de ser ikke mulighetene denne ordningen gir. Rønning tror også at det er viktig å være oppmerksom på at verneombudsrollen er spesiell ved det at verneombudene skal representere alle ansatte. – Alle vil tjene på å ha en verneombudsordning som fungerer bra, det gjelder både de ansatte og bedriftens ledelse.
Gry Aasland, hovedverneombud, Oslo kommune Bydel Østensjø

– For lite tid sliter

– Jeg synes ikke begrepet verne­ombud er gammeldags, sier Gry Aasland. – Jeg synes ikke begrepet verneombud er gammeldags, det er noe alle kjenner. Men på den annen side kan det være en tanke å fornye seg litt, ordet HMS-ombud er ikke så dumt. Det er et begrep som er mye i fokus. Forutsetningen må være at vervet får samme funksjon som før. Når det gjelder status tror jeg det varierer, selv har jeg ingen følelse av at vervet ikke har den statusen det fortjener, men jeg er hovedverneombud, det kan slå ut annerledes for dem som er verneombud. Aasland deler oppfatning med flere når det gjelder årsaken til lav status, hun har inntrykk av at mange ikke helt vet hva verneombudsrollen innebærer. – Verneombudene får mange henvendelser om fysiske forhold som må rettes på, det gjelder særlig i barnehagene. Enkelte steder blir verneombudene brukt som praktiske problemløsere, slik skal det ikke være. Det tror jeg skyldes at dette er arbeidsplasser som har lite ressurser og lite å spille på når problemer melder seg. Tidsaspektet representerer et av de største problemene for verneombudene, mener Aasland. – De får ikke tilstrekkelig tid verken til jobben eller oppgavene som verneombud, det sliter på mange. Situasjonen blir ikke bedre av at mange ledere overlater oppgaver til verneombudene sine som de selv ikke prioriterer. Aasland tror at mer fokus på opplæring og informasjon om ordningen og de rettigheter som følger med, ville gjøre det lettere å få ansatte til å stille som verneombud, og det ville gjøre det enklere for dem å utføre oppgavene sine.

Personvern og cookies