Enklest for fedre å ta fri fra jobben

Tekst: Grethe Ettung (2007)
Fedre kan i større grad enn mødre organisere arbeids­dagen sin av hensyn til barna. Forskjellene er størst i offentlig sektor. 
En arbeidskraftundersøkelse fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at fedre i større grad enn mødre kan organisere arbeidstiden slik at de kan møte senere, gå tidligere eller ta fri av familie­messige årsaker. 83 prosent av sysselsatte fedre, med barn under 15 år, har mulighet til å møte senere eller gå tidligere av familiemessige grunner, mot 70 prosent av mødrene. Videre har 82 prosent av mennene mulighet til å organisere arbeidstiden slik at de kan ta seg fri hele dager på grunn av familien. Dette gjelder kun 71 prosent av kvinnene. Ni av ti fedre med arbeid i det offentlige kan flytte på arbeidstiden av hensyn til barna. For kvinnene stiller det seg annerledes. Nærmere halvparten har ikke fleksibel arbeidstid og har derfor ingen mulighet til å komme senere eller gå tidlig­ere. Forskjellene må ses i lys av det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. En stor andel kvinner arbeider innenfor offentlig sektor i yrker som sykepleier, hjelpepleier, grunnskole- og førskolelærer og rengjørings- og kjøkkenpersonale. I flere av disse yrkene er det mulig å få avtalt arbeidstid etter arbeidstakers ønske. Imidlertid følger arbeidet ofte faste tidsplaner og vakt­skjema som vanskelig lar seg endre. Derfor kan det by på problemer for arbeidstakerne å komme senere eller gå tidligere. Kvinner som jobber i privat sektor har langt bedre muligheter for å tilrettelegge arbeidstiden for å kunne ta seg av barn, hele 79 prosent av mødrene i privat sektor kan regulere arbeidstiden.
Personvern og cookies