Endringer i lover og regler

(2002)

 

Arbeidstilsynet: Endring av databladforskriften

De foreslåtte endringene i databladforskriften er vedtatt med ikrafttredelse fra 30. juli 2002. Etatene som forvalter forskriften har utarbeidet felles informasjon om hva endringene består i. Ny endring av kjemikalieforskriften Kjemikalieforskriften blir endret i henhold til Rådsdirektiv 1999/38 om vern av arbeidstakere mot fare ved å være utsatt for kreftfremkallende stoffer. Det er i hovedsak en utvidelse av reglene til også å gjelde arvestoffskadelige stoffer og innføring av en grenseverdi for trestøv fra harde tresorter. Forskrift om husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem og forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem. Begge disse nye forskriftene er vedtatt og trådte i kraft 5. juli 2002. Statens forurensningstilsyn Ny forskrift om bilvrak Den nye forskriften om kasserte kjøretøy gir bilimportører og -produsenter ansvar for å sørge for gjenvinning av bilene når de skrotes. Forskriften trådte i kraft 1. juli 2002. Den innebærer blant annet at produsenter og importører gradvis overtar ansvaret for innsamling og gjenvinning av bilvrak, en ordning SFT i dag har ansvaret for.
Direktoratet for brann- og elsikkerhet Eksplosivlagre skal sikres mot innbrudd Innen 1. januar 2003 skal alle landets eksplosivlagre være oppgradert til en ny standard, for å hindre innbrudd og at eksplosive varer kommer uvedkommende i hende. Det dreier seg om i overkant av 800 lagre der det stilles krav til bedre bygningskonstruksjon, sikrere låseanordninger og for lagre på over 10 tonn også alarmsystemer. Millionbot for mangelfull rydding av kraftlinjer Viken Energinett AS må betale over 1 million kroner i bot for mangelfull rydding av kraftlinjer i Asker og Bærum. Ryddingen er nå utført. Årsaken til den store tvangsmulkten er at samfunnsmaskineriet er utsatt og sårbart for brudd i strømforsyningen. Man fryktet særlig overslag fra kraftledningene til vegetasjonen fordi avstanden mellom trær og ledninger var for liten.

Personvern og cookies