Endringer i lover og regler

(2002)

Arbeidstilsynet
Arbeidsmiljøloven
Det er gjort mindre endringer i arbeidsmiljøloven. De trådte i kraft fra 1. januar 02. Endringene er å finne i paragraf 58 A 3. ledd om midlertidig tilsetting der det nå er blitt tillatt å varsle om fratreden ved bruk av elektronisk kommunikasjon dersom det er benyttet en betryggende metode for å sikre at varselet er mottatt. For øvrig er ordene herreds- og byrett erstattet av tingrett i paragrafene 61 B og C. Forskrift om arbeid av barn og unge Forskriften er revidert med ikrafttredelse 1. januar 02. Revisjonen medfører enkelte endringer i forskrift om asbest, forskrift om boltpistoler og forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Forskriften retter seg mot arbeidsgiver og gjelder for arbeid som utføres av barn og ungdom under 18 år. Den fastsetter hva slags arbeid barn og ungdom kan utføre og stiller krav om vurdering av den risiko de utsettes for. Lov om lønnsplikt under permittering Endringer i loven ble vedtatt sist høst med ikrafttredelse 1. januar 02. Endringene innebærer en reduksjon i trygdeperioden fra 52 til 26 uker. Endringene har ikke tilbakevirkende kraft. Arbeidsgivers lønnsplikt for arbeidstakere som blir permittert etter årsskiftet gjelder nå etter 26 uker. Statens forurensningstilsyn Ny forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier Forskrift om klassifisering, merking, emballering og deklarering av farlige kjemikalier som importeres, produseres og/eller omsettes i Norge er oppdatert fra 2002. Den har seks utfyllende forskrifter, deriblant stofflisten. Revisjonen av forskriften innebærer full harmonisering med tilsvarende EU-direktiver, med visse unntak. Forskrift om liste over farlige stoffer (Stofflisten). Stofflisten inneholder informasjon om 2.928 stoffer, og er en underforskrift. Den gjelder fra 1. januar 02. Farlige stoffer skal merkes i samsvar med bestemmelsene gitt i stofflisten. Angitt klassifisering skal benyttes.
Direktoratet for brann- og elsikkerhet Etter at Produkt- og Elektrisitetstilsynet (PE) og Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) ble slått sammen til Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) fra nyttår er det foreløpig bare lagt ut publikasjonsliste fra tidligere DBE. Publikasjonene fra PE er tilgjengelige ved å gå inn på nettsiden til DBE.
Arbeidsmiljø nr. 1-2002
Personvern og cookies