Endringer i lover og regler

(2002)

Arbeidstilsynet
Forskrift om tiltak for å sikre arbeidstakere mot fare gjennom eksplosive atmosfærer. En gruppe skal utarbeide en ny forskrift i henhold til EØF-direktiv om minimumskrav for å bedre sikkerhet og helse til arbeidstakere som kan utsettes for fare gjennom eksplosive atmosfærer. Forslaget til nye forskrift skal være ferdig innen 1. juli 2002. Utkast til endring av databladforskriften Utkast til revidert forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier er sendt ut på høring. Veiledning om arbeidsmiljø i helseinstitusjoner Det er gjort en del vesentlige endringer i eksisterende veiledning, blant annet er det tatt inn nye avsnitt om utbrenthet, trakassering og vold. Smittefare og isolat er omhandlet i egne avsnitt. Statens forurensningstilsyn Håndtering av bygge- og anleggsavfall Et nytt faktaark fra Statens forurensningstilsyn klargjør hvilke typer masser og avfall som er omfattet av unntaket fra kravet om at de fleste typer bygg- og anleggsavfall skal leveres til lovlig mottak. Unntaket omfatter rene, naturlige masser og gjenvunnet materiale.
Direktoratet for brann- og elsikkerhet Nye og reviderte forskrifter til ny brann- og eksplosjonsvernlov. Ny lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff. Den nye loven vil erstatte tre eksisterende lover og være den primære i forhold til vern mot brann og eksplosjon samt inneholde både alminnelige plikter om forebygging og organisering og gjennomføring av brann- og eksplosjonsvernarbeidet. Saken er sendt på høring med uttalefrist 1. juni 2002.
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Tilpasset egenbeskyttelse, nytt faghefte Industrivernets arbeid må tilpasses virksomhetens risikoforhold og egenart. Fagheftet Tilpasset egenbeskyttelse beskriver en mulig fremgangsmåte for å gjennomføre en slik tilpasning. Fagheftet tar opp en rekke viktige problemstillinger slik som hvordan etablere et risikobilde for virksomheten, aktuelle nød- og ulykkessituasjoner og hvordan industrivernorganisasjonen bør se ut.

Personvern og cookies