Endringer i lover og regler

(2002)

Arbeidstilsynet
Ungdoms bruk av motorsag
Forskrift om arbeid av barn og ungdom som trådte i kraft i januar i år, inneholder ikke et generelt forbud mot arbeid med motorsag for ungdom under 18 år. Det er arbeidsgiver som har plikt til å vurdere risikoen ved slikt arbeid. Hvis arbeidsgiver, etter å ha satt i verk nødvendige tiltak for å ivareta sikkerheten, herunder forsvarlig opplæring, kommer til at arbeidet ikke er risikofylt, er det tillatt. Men Arbeidstilsynet kan overprøve dette.

Fersk mørtel og betong kan gi eksem
Mange som arbeider med fersk mørtel og betong utvikler allergiske reaksjoner. Arbeidstilsynet har gitt ut en revidert brosjyre om dette som gir tips om hvordan den enkelte kan forebygge eksem, eventuelt hindre forverring av slike plager. Brosjyren er foreløpig tilgjengelig på Internett på Arbeidstilsynets nettsider, men vil snart foreligge i ny trykt utgave.

Statens forurensningstilsyn
Revisjon av retningslinjer for industristøy SFT foreslår overfor Miljøverndepartementet å revidere retningslinjene for støybegrensning fra industrien. De ble sist endret i 1985. SFT foreslår at støygrensene fra 1985 stort sett beholdes, med mindre endringer. Blant annet foreslås det å etablere «stille områder». Det foreslås også faste måleperioder og oppdaterte måleprosedyrer. Ny forskrift om innsamling og gjenvinning av kasserte dekk Forskriften, som trådte i kraft ved nyttår, gir ikke lenger unntak fra forbudet mot å deponere dekk på fyllplasser. Unntaket gjaldt traktor-, industri- og anleggsdekk. Bakgrunnen for unntaket var at det tidligere ikke fantes tilgjengelig behandlingsutstyr for disse typene dekk, det har man i dag. Krav om redusert lekestøy Nye krav fører til redusert støy fra leker som selges i Norge. Det vil da være samsvar med kravene som stilles til leketøy i EU. Det er SFT som skal foreta kontrollene. Lydnivået skal ikke overstige 125 dB (decibel). Ligger det mellom 110 og 125 dB skal leketøyet være merket med en advarsel om at det ikke skal brukes nær øret. Det finnes også en rekke andre lydgrenser, avhengig av type leketøy.

Direktoratet for brann- og elsikkerhet
DBEs regelverk på Internett DBEs lover, forskrifter og veiledninger, samt diverse fagstoff er elektronisk tilgjengelig. Tekstene ligger i oppslagsverket «Føre var…» som finnes både på Internett og CD-rom.

Personvern og cookies