Endringer i lover og regler

(2002)

Arbeidstilsynet Brosjyre om arbeidsmiljøsituasjonen Brosjyren bygger på årsmeldingen og beskriver de viktigste utfordringene i arbeidet for bedre helse, miljø og sikkerhet i norsk arbeidsliv. Dagens virkelighet viser at deler av norsk arbeidsliv har en høy arbeidsmiljøstandard, men det finnes fortsatt forbedringspotensial. Det gjelder det fysiske arbeidsmiljøet med skader og ulykker, arbeidsrelatert sykdom og organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøfaktorer som utgjør den største utfordringen i dag. Lønnsgarantiloven Det er vedtatt endringer i loven som blant annet innebærer at staten kan rette regresskrav mot den nye arbeidsgiveren ved virksomhetsoverdragelse. Lønnsgarantiloven er en statlig garanti for betaling av lønn, feriepenger og enkelte andre ytelser på grunn av konkurs hos arbeidsgiver. Tobakkskadeloven Det er vedtatt endringer i en del av tobakkskadelovens paragrafer, det gjelder paragrafene 1, 3, 6 og 7. Endringene trådte i kraft 1. juli 2002. Statens forurensningstilsyn Krever nullutslipp i Barentshavet SFT er enig med Olje- og energidepartementet i at boring og utvinning av olje og gass i Lofoten og Barentshavet ikke skal medføre noen form for utslipp til sjøen. Dette fremgår av SFTs kommentar til program for konsekvensutredning av disse områdene.
Direktoratet for brann- og elsikkerhet Følger ikke opp sikkerhetsarbeidet Private og offentlige virksomheter er ikke flinke nok til å følge opp sikkerhetsarbeidet. Det fremgår av en oversikt fra DBE om utførte tilsyn i 2001. Av de 192 tilsynene som ble gjennomført, ble det konstatert et eller flere avvik i forhold til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen ved hele 156 av tilsynene.
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Stortingsmelding om samfunnssikkerhet og sårbarhet Stortingsmelding 17 om samfunnssikkerhet og sårbarhet er utsatt til 22. oktober. Komiteene har bedt Justisdepartementet om å se nøyere på deler av meldingen.

Personvern og cookies