Endringer i lover og regler

(2002)

Arbeidstilsynet Forskrifter om asbest, ny utgave Forskriften er trykket i ny utgave. Det er ikke gjort endringer i selve forskriften, men endringene fra januar/februar (§§ 1, 7, og 9) er nå med i den trykte utgaven. Kommentardelen er utvidet med en kommentar til § 9. (Best.nr 235) Arbeidstakerregister i virksomheter som brukes glassfiber og umettet polyester som råstoffer, oppheves Forskriften er besluttet opphevet. Dette vil tre i kraft fra 1. januar 2003. Bakgrunnen for opphevelsen er at sikkerhetshensynene ivaretas gjennom andre forskrifter og at denne dermed langt på vei har vært sovende. (Best.nr. 388) Ungdom i arbeid, ny utgave Brosjyren Ungdom i arbeid er tilbake i ny, revidert utgave. Den gir informasjon om rettigheter og plikter som arbeidstaker, og om spesielle regler som gjelder for personer under 18 år. (Best.nr 456) Forskrift om hvilke virksomheter som skal ha verne- og helsepersonale, endret Forskriftens § 2 ble opphevet 25. oktober 2002. Endringen innebærer at sesongarbeidere som arbeider mindre enn 5 måneder ikke lenger er unntatt fra kravet om verne- og helsepersonale. Paragrafen ble opphevet fordi den var i strid med likebehandlingsprinsippet i rammeavtalen til direktiv 19999/70/EF om midlertidig ansettelse. Endringen trådte i kraft umiddelbart. (Best.nr. 501) Direktoratet for brann- og elsikkerhet Forklaringer til forskrift om trykkpåkjent utstyr. Dokumentet er utarbeidet av Oljedirektoratet (OD) og DBE, som gir en oversikt over struktur og innhold i forskriften. Den ble fastsatt av DBE og OD 9. juni 1999 og er oppdatert 12. november 2002. Til forskriften er det laget en veiledning som gir kommentarer til enkelte bestemmelser. Forskriften innarbeider direktiv 97/23/EØF om trykkpåkjent utstyr som forener lovgivningen i EØS-området. (Best.nr. 721) Ny kontrollordning for elektriske anlegg om bord i fiske- og fangstfartøy mellom 10,67 og 15 meter største lenge. Ordningen trådte i kraft 6. november 2002. DBE har besluttet å iverksette en ordning med bruk av aksepterte elektroforetak for kontroll av elektriske anlegg om bord i fiske- og fangstfartøy. I den forbindelse oppfordrer DBE elektroinstallatører, konsulenter og andre med relevant bakgrunn fra maritim virksomhet til å søke å bli akseptert for slik kontrollvirksomhet. Alle forskrifter, veiledninger m.m. kan bestilles hos Arbeidsmiljøforlaget, Gunnar Totland, tlf. 22057818 – faks 22057838 – gunnar.totland@arbeidsmiljosenteret.no Tiden Norsk Forlag kan også levere de fleste oppgitte bestillingsnumre.

Personvern og cookies