Endringer i lover og regler

(2003)

Arbeidstilsynet
Internkontrollforskriften
Forskriften er trykket i nytt opplag. Det er ikke gjort endringer i selve forskriften, men tidligere meldte endringer i § 8, overgang fra KRD til AAD er inkludert. Kommentardelen er også oppdatert. (Best.nr 544) Utvidet virkeområde for HMS-forskriften til luftfart Det er vedtatt å gjøre HMS-forskriften gjeldende for luftfart som omfattes av arbeidsmiljøloven. Vedtaket gjelder fra 1. januar 2003.

Utvidet virkeområde for flere forskrifter på Svalbard
Det er foretatt en rekke endringer for å gjøre aktuelle forskrifter gjeldende også på Svalbard fra 1. januar 2003. I tillegg til bruksforskriften er nå følgende gjort gjeldende: Forskrift om Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning m.v. (Best.nr 324) Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøarbeid (Best.nr. 321) Forskrift om traktorer (med unntak av pkt. 1) (Best.nr. 320) Forskrift om snøskredfare ved oppholds- og anleggssteder (Best.nr. 299) Forskrift om sikkerhetsskilting og signalgiving på arbeidsplassen (Best.nr. 526)

Revidering av arbeidsmiljøloven
Det er foretatt endringer i lovens paragrafer 34, 35, 36, 37, 38 og 39. Disse paragrafene omhandler arbeid av barn og ungdom, og endringene er i hovedsak en flytting av bestemmelser fra loven til forskrift om arbeid av barn og ungdom (best.nr 554) for å gjøre regelverket mer oversiktlig. Endringene trådte i kraft 1, januar 2003.

Forskrift om veiledning om biologiske faktorer
Det er gjort endringer i forskrift med kommentarer og tilhørende veiledning på bakgrunn av erfaringer med forskriften og gjennomgang av EUs råds- og parlamentsdirektiv 2000/54/EF. Endringene endrer ikke praksis på området, men tydeliggjør forskriftens krav. (Best.nr. 550 og 549 for veiledningen)

Statens forurensningstilsyn
Utslippskrav til krematorier
Miljøverndepartementet har vedtatt en forskrift som stiller strenge krav til utslipp fra krematorieovner. Det finnes i dag ingen utslippskrav fra disse. Krematorier er i flere byer og tettsteder en betydelig kilde til utslipp av kvikksølv og dioksiner. Kvikksølvutslipp skal reduseres med 95 prosent fra de største krematoriene. Også utslipp av dioksiner og PAH fra krematorier skal begrenses. Utslippskravene gjelder fra 1. januar 2003 for nye anlegg, eksisterende anlegg får en overgangsperiode til 1. januar 2007. Elektronikkbransjen følger ikke miljøreglene Flere produsenter og importører i elektronikkbransjen sparer store beløp, om lag 40 millioner kroner pr år, på ikke å ta forsvarlig hånd om avfallet sitt. Disse kan ødelegge returordningen for elektrisk og elektronisk (EE) avfall. SFT vil endre deler av ordningen for å få bukt med problemet. Det skal nå bli betydelig vanskeligere å være «gratispassasjer».

Personvern og cookies