Endringer i lover og regler

(2002)

Arbeidstilsynet
Revidert brosjyre om løsemiddelskader
Det er gitt ut en revidert brosjyre om løsemiddelskader. Løsemidler benyttes i de fleste bransjer, en regner med at rundt 200.000 arbeidstakere er i daglig kontakt med disse stoffene. Mange av dem har for dårlig kjennskap til farene ved dette. Endring av kjemikalieforskriften For å ivareta sikkerheten og helsen til røyk- og kjemikaliedykkere foreslås det at det skal kreves helseattest ved slikt arbeid. Det betyr at det bare blir lov til å benytte personer til røyk- eller kjemikaliedykking som er funnet helsemessig skikket til slikt arbeid ved en helseundersøkelse. Dersom vedkommende ikke har helse til dette arbeidet, skal vedkommende omplasseres. Arbeidsmiljøloven på engelsk Arbeidsmiljøloven er oversatt til engelsk i ny og oppdatert utgave.
Statens forurensningstilsyn
Miljøbevisst valg av maling og lakk
SFT har laget et program for miljøbevisste valg av maling og lakk. Dette er produkter som kan inneholde stoffer som er helse- og miljøfarlige. Selv om innholdet av slike stoffer er sterkt redusert i løpet av de siste årene, finnes det likevel produkter som det er grunn til å behandle med varsomhet. Forbud mot trykkimpregnert tre Fra 1. oktober 2002 blir det forbudt å selge og bruke trykkimpregnert trevirke med krom eller arsen. Årsaken er at dette er miljøgifter som er farlige for både mennesker og dyr. SFT foreslår også at det skal bli forbudt å impregnere trevirke med krom, arsen og kobber, men med utsettelse for kobber. Forbudet skal ikke gjelde elektrisitets- og telefonmaster, autovern og brygger.
Direktoratet for brann- og elsikkerhet
Tilintetgjøring av eksplosiver
Det er utarbeidet forslag til nye bestemmelser vedrørende innsamling, mottak og tilintetgjøring av eksplosive varer og tilsvarende som skal kasseres. Norge har i dag ingen fast etablert ordning for slik tilintetgjøring. Vanligvis er det politiet eller de virksomhetene som innfører eller lager slike varer som tar seg av dette. Dagens ordning skal utbygges og formaliseres. Forslaget er nå ute på høring.
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Fremtidig organisering av Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR)
Et utvalg som har fått i oppdrag å utrede NSRs fremtid og finansiering anbefaler at NSR organiseres som en forening som i stor grad finansieres gjennom kontingentinntekt fra medlemsbedriftene.
Personvern og cookies