Endringer i Arbeidsmiljøloven fra 1. juli

Nye Varslingsrutiner

 

Arbeidsmiljøloven har allerede regler om varsling av kritikkverdige forhold i virksomheter, disse ble innført i 2007 og består av 3 bestemmelser,

 1. arbeidstaker har en rett til å varsle om kritikkverdige forhold (§2-4)
 2. det er forbudt å møte en varsler med represalier (§2-5)
 3. virksomheter skal som hovedregel ha rutiner for varsling (§ 3-6)

Et av hovedformålene med varslingsreglene i arbeidsmiljøloven er å beskytte arbeidstakere som sier fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, og gjøre det tydelig at varsling er både lovlig og ønskelig.

Nå får vi et enda bedre varslervern i norsk arbeidsliv. Det er viktig både for samfunnet, virksomhetene og ikke minst for varslerne selv. Når de nye reglene trer i kraft fra 1. juli er alle lovbestemmelsene samlet i et kapittel, kapittel 2A.

 • De omfatter nå innleide arbeidstakere. Innleide arbeidstakere får nå en rett til å varsle om kritikkverdige forhold i den virksomheten de er innleid til. De kan selvsagt oppdage kritikkverdige forhold i den virksomheten de er i og siden det er ønskelig at varsling forekommer er det viktig at disse også får en beskyttelse om de varsler om kritikkverdige forhold, både hos den virksomheten de er innleid til og den virksomheten de kommer fra.
  Derfor skal ny §§ 2A-1 og 2A-2 lyde:

  • § 2 A-1. Rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten
   (1) Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten.
   Innleid arbeidstaker har også rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten til innleier.
  • § 2 A-2. Vern mot gjengjeldelse ved varsling
   (1) Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar med § 2 A-1 er forbudt. Overfor innleid arbeidstaker gjelder forbudet både for innleier og utleier.
 • De blir videre satt et krav til alle virksomheter med mer enn 5 ansatte om at rutiner for varsling skal utarbeides. Det stilles nå også minstekrav i forhold til hva som skal være innholdet i rutinene, og reglene skal lages i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Rutinen skal blant annet oppfordre ansatte til å varsle om kritikkverdige forhold. De nye reglene skal lyde som følger:
  • § 2 A-3. Plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling
   (1) Dersom forholdene i virksomheten tilsier det, plikter arbeidsgiver å utarbeide rutiner for intern varsling i samsvar med § 2 A-1 i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.
   (2) Arbeidsgiver plikter alltid å utarbeide slike rutiner dersom virksomheten jevnlig sysselsetter minst 5 arbeidstakere.
   (3) Rutinene skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.
   (4) Rutinene skal ikke begrense arbeidstakers rett til å varsle etter § 2 A-1.
   (5) Rutinene skal være skriftlige og minst inneholde:

   a)           oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold,
   b)           fremgangsmåte for varsling,
   c)           fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling.

   (6) Rutinene skal være lett tilgjengelig for alle arbeidstakere i virksomheten.

 • Til slutt er det også laget nye regler om taushetsplikt dersom jeg ønsker å varsle til offentlig myndighet, for eksempel til Arbeidstilsynet. Når ansatte i dag varsler til offentlig myndighet har det vært uklart om de kan kreve å holde sin identitet hemmelig. Derfor er det på sin plass at det nå kommer nye regler om taushetsplikt når jeg varsler til offentlig myndighet, og de nye reglene lyder som følger:
  • § 2 A-4. Taushetsplikt ved varsling til offentlig myndighet
   (1) Når tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter mottar varsel om kritikkverdige forhold, plikter enhver som utfører arbeid eller tjeneste for mottakerorganet å hindre at andre får kjennskap til arbeidstakers navn eller andre identifiserende opplysninger om arbeidstaker.
   (2) Taushetsplikten gjelder også overfor sakens parter og deres representanter. Forvaltningsloven §§ 13 til 13 e gjelder ellers tilsvarende.
   Forskning viser tydelig at det blir varslet mer, og at de virksomheter som har rutiner for varsling behandler varslere bedre. Derfor er det med glede vi møter de nye kravene til varsling og varslingsrutiner.

 

Nye Arbeidstidsbestemmelser

 

Stortinget har nå vedtatt at det skal være mulig å jobbe mellom klokka 21 og 23. I dagens Arbeidsmiljølov defineres arbeid mellom kl 21 og 23 som nattarbeid og er bare tillatt dersom arbeidets art gjør det nødvendig. Arbeidsplasser som er bundet av tariffavtale har muligheter til å inngå avtaler utover dette, gjennom avtale med arbeidstakernes tillitsvalgte.
Dette vil nok gjøre mange småbarnsforeldre glade, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie! Vet ikke helt om jeg er enig med henne i det, men hun sikter spesielt til foreldre med små barn som har behov for å være til stede når barna er våkne og som ønsker å ta frem PC- en senere på kvelden.
To vilkår må være oppfylt for at man skal kunne arbeide etter kl 21. Det må for det første lages en skriftlig avtale om dette med den enkelte arbeidstaker, og for det andre må den ansatte på eget initiativ ønske å arbeide etter kl 21. Husk at en slik avtale uansett kun varer til kl 23.

§ 10-11 tredje ledd skal lyde:
(3) Arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå skriftlig avtale om at arbeidstaker, på eget initiativ, kan utføre arbeid mellom kl. 2100 og kl. 2300.

 

Du kan kjøpe den nye oppdaterte arbeidsmiljøloven i HMS-butikken.

 

 

 

 

Hilde Hus Svanevik
Juridisk rådgiver i Arbeidsmiljøsenteret
hilde@arbeidsmiljo.no

 

 

Personvern og cookies