Endringer i Arbeidsdepartementet

(2010)

Tidligere Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) heter fra 1. januar kort og godt Arbeidsdepartementet (AD).
Navneendringen avspeiler endringer i departementsstrukturen, blant annet er den tidligere integrerings- og mangfoldsavdelingen over­ført til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og innvandringsavdelingen til Justis- og politidepartementet.
Same- og minoritetspolitisk avdeling gjenfinnes nå i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.
Til gjengjeld får Arbeids­departementet ansvaret for offentlige tjenestepensjoner, inkludert etatsstyringsansvaret for Statens pensjonskasse.

Personvern og cookies