Endelig kommer ID-kortene

Tekst: Turid Børtnes (2007)
Som den første i landet, kunne arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen 6. november klikke seg inn på en bygge- og anleggsplass med et ID-kort for bygge- og anleggsnæringen i hånda. 

Identitetskort for denne næringen har vært planlagt lenge, og i begynnelsen av november var endelig alt klart for generalprøven. Ordningen, som etter hvert skal gjelde alle byggeplasser i hele landet uansett størrelse, skal først prøves ut som et pilotprosjekt i entreprenørselskapet Skanska. Norge er det første landet i verden som får innført et system i regi av myndighetene med obligatoriske identitetskort for alle ansatte i bygg- og anleggsbransjen.

Hindre sosial dumping
– Innen juli 2008 skal alle som arbeider i bygg- og anleggsbransjen her i landet, være utstyrt med ID-kort. Dermed vil det bli mye lettere å sjekke at alt er som det skal være på arbeidsplassen, at både arbeidstakere og arbeidsgivere er registrert i lovpålagte offentlige registre blant annet, sa statsråd Bjarne Håkon Hanssen etter at han hadde delt ut ID-kort til en del av Skanskas ansatte. Hanssen er ikke i tvil om at dette vil være et svært godt virkemiddel for å bekjempe sosial dumping. Siden alle blir pålagt å bære et slikt kort synlig, vil det være raskt og enkelt for Arbeidstilsynet og andre som skal drive tilsyn, å danne seg et inntrykk av virksomhetens seriøsitet. Kortet vil også være et nyttig redskap for å undersøke om avtaleverk følges i de mange virksomhetene i næringen som har utenlandsk arbeidskraft.

Alle må ha det
Forskriften om ID-kort ble fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet i mars i år. Fra 1. januar 2008 trer loven som regulerer ordningen, i kraft med en overgangsperiode fram til juli samme år. Etter den tid vil Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet kunne ilegge bøter til de arbeidsgiverne som ikke har ID-kortene på plass. Kortene skal være utstyrt med arbeidstakers navn, signatur, fødselsdato, bilde og kjønn for rask identifisering samt arbeidsgivers navn, organisasjonsnummer og gyldighetsdato. Kortet er like vanskelig å forfalske som et bankkort eller førerkort og er gyldig maksimalt i to år. Ordningen omfatter absolutt alle arbeidsplasser i bransjen, også arbeid på vanlige bolighus der det jobber personer i enkeltmannsforetak og håndverkere, samt innleid arbeidskraft eller de som utfører funksjoner som renhold og kantinedrift fast på et anleggsområde. ID-kort vil også lette kontrollen på arbeidsplasser med uklare ansvarsforhold, for eksempel flere underentreprenører som igjen har leid inn andre mindre firmaer, og der både firmaer og ansatte kanskje er utenlandske. Både myndigheter, arbeidsgivere, arbeidstakere og bransjen selv har gått inn for ordningen som er kommet som et resultat av Seriøsitetsprosjektet i byggebransjen.

Arbeidsgivers ansvar
Det er arbeidsgiver som har plikt til å utstyre dem som jobber på en bygge- eller anleggsplass med ID-kort. De som driver enkeltmannsforetak skal sørge for kort til seg selv. Departementet presiserer at det er viktig at forbrukerne selv passer på og kontrollerer at håndverkerne bærer ID-kort. På den måten blir det også enklere å skille useriøse aktører fra de seriøse. Et vilkår for å få et slikt kort er at både den ansatte og arbeidsgiveren er registrert i lovpålagte registre, slik som arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret og momsmanntallet. På oppfordring skal kortet vises til koordinator, verneombud, hovedbedrift med samordningsansvar og tilsynsmyndighetene. Kortene vil kunne bestilles over nettet fra 2. januar neste år. Ordningen er fullt ut brukerfinansiert, og hvert kort vil koste ca. 50 kroner.

Personvern og cookies