En av tre sykmeldt på grunn av jobben

Tekst: Turid Børtnes (2003)

 

Det er beintøffe arbeidsforhold i hjemmetjenesten, i løpet av de siste to årene har en av tre ansatte vært sykmeldt av lege på grunn av forhold i jobben. Det viser en undersøkelse utført av Opinion AS på vegne av Arbeidstilsynet (AT). Undersøkelsen er laget på bakgrunn av Arbeidstilsynets pågående kampanje vedrørende arbeidsforholdene i de hjemmebaserte tjenestene.

– Det er først og fremst tidspress, tunge løft, uheldige arbeidsstillinger eller vold og trusler om vold som er årsak til sykmeldingene, opplyser Edle Utaaker, prosjektleder for kampanjen «Rett hjem».

– Veldig alvorlig
– En del av funnene i denne undersøkelsen er veldig alvorlige, vi visste at det var harde belastninger i yrkesgruppen, men ikke at det var så tøft. Særlig tidspresset virker inn på svært mange. Halvparten av de ansatte opplever høyt tidspress som den mest belastende arbeidsmiljøfaktoren. Det er dette som mest markert har endret seg til det verre i løpet av de to siste årene, viser undersøkelsen. Utaaker finner dette særlig bekymringsfullt fordi tidspresset også kan være med på å forsterke belastningsskader som har sammenheng med stress. Arbeidstilsynets kampanje ble satt i gang høsten 2002 og skal vare i to år. Det vil bli laget en tilsvarende spørreundersøkelse på slutten av kampanjeperioden for å se om tiltakene som blir satt i verk har hatt noen effekt, opplyser Utaaker. Hun er i hvert fall fornøyd med en ting i forbindelse med undersøkelsen, det er tydelig at AT har truffet med temaene de har lagt vekt på i kampanjen.

Tilbake til det samme
– Hva kan gjøres for at denne yrkesgruppen skal få bedre arbeidsforhold? – Undersøkelsen viser at en svært stor del av dem som har vært sykmeldt på grunn av forhold som stort tidspress, tunge løft og ugunstige arbeidsstillinger eller vold og trusler om vold, møter de samme belastningene når de kommer tilbake på jobb. Det er veldig uheldig og det må det gjøres noe med. Mye handler om bedre organisering av arbeidet. Dessuten må det bli mye tydeligere hva den enkelte bruker og ikke minst pårørende kan vente seg av hjemmetjenesten. Dette er helt klart en vesentlig oppgave for ledelsen. Arbeidstilsynet kommer nå til å stille krav om at ledelsen nøye skal vurdere hvor mye tid hver enkelt ansatt kan benytte på brukerne, sette av tilstrekkelig tid til transport mellom de forskjellige og også til uforutsette hendelser for å minske tidspresset. Dessuten må de ansatte få anledning til å snakke sammen slik at de kan bli enige om felles grenser. Mange strekker seg lenger enn tjenesten gir grunnlag for. Oppgaven blir ikke enkel, tjenesten jobber i et krysspress mellom for liten bemanning, dårlig økonomi, økende krav og store belastninger.

Mange pålegg
De som jobber i de hjemmebaserte tjenestene har spesielle arbeidsforhold, arbeidsplassen er i andres hjem. I tillegg jobber de svært ofte alene. God og tilstrekkelig opplæring er en forutsetning for å takle oppgavene, en annen er at det er tilstrekkelig hjelpemidler der det er behov for det, for eksempel løfteinnretninger. – Dette er et meget sammensatt arbeidsområde, men vi har virkemidler vi kan bruke for å stille krav til tjenesten og de benytter vi, sier Utaaker. Det er allerede gitt mange varsler om pålegg og også pålegg med frister for tvangsmulkt til arbeidsgivere som ikke har orden i sakene. – Det er så graverende forhold som avdekkes gjennom Opinions undersøkelse at det må tas på alvor. Så store belastninger som dette vil resultere i mer og lengre sykefravær. Undersøkelsen viser at hver femte ansatt ukentlig er alene om oppdrag som var planlagt utført av to eller flere. Hver tredje jobber ukentlig utover avtalt arbeidstid og like stor andel må hver uke gå fra brukerne før jobben er gjort helt ferdig. Hver fjerde oppfatter tunge løft som en belastning, det samme gjelder uheldige arbeidsstillinger. Hver femte som jobber med psykisk utviklingshemmede opplever vold og trusler som et alvorlig problem. Lederne mener selv at en av tre ansatte utsettes for uheldige belastninger. Dette strider faktisk mot arbeidsmiljølovens paragraf 12 om arbeidsgivers plikt til å tilrettelegge arbeidet.

Personvern og cookies