Elendige sikringstiltak i byggebransjen

Tekst: Turid Børtnes (2003)

 

Til tross for at ulykkestallene gikk kraftig opp i fjor, har byggebransjen ikke klart å sette i verk nødvendige sikkerhetstiltak på byggeplassene. Det ble avdekket da Arbeidstilsynet (AT) hadde en landsdekkende aksjon med fokus på fallulykker i juni. Nesten halvparten av de kontrollerte virksomhetene fikk pålegg om utbedringer og hver femte fikk stanset hele eller deler av sitt arbeid i løpet av den uka aksjonen varte.

– Dette representerer ingen bedring siden vi hadde en tilsvarende aksjon i 2001, sier prosjektleder Ingvild Gisken Mathisen i Direktoratet for arbeidstilsynet. I perioden 1999 til 2001 hadde AT en kampanje rettet mot bygg- og anleggsbransjen med blant annet en aksjon med hovedtema fallulykker. I løpet av kampanjeperioden gikk antallet dødsulykker ned fra i gjennomsnitt 13 i året til seks i 2000 og fire året etter. Men nå er ulykkestallet oppe på tidligere gjennomsnitt igjen, med 13 omkomne i 2002.

Livsfarlig
Svært mange bygningsarbeidere jobber på livsfarlige arbeidsplasser. Arbeidstilsynets inspektører kom over byggeplasser mange etasjer over gata der arbeiderne jobbet helt usikret på taket. Mange steder var det også usikrede sjakter og hull i betongdekket. Ingen sikring ved arbeid i høyden, manglende rekkverk, dårlige eller usikrede stillas og stiger og verneutstyr som ikke brukes gikk igjen på svært mange av de kontrollerte byggeplassene. 136 byggeplasser med 258 virksomheter ble kontrollert i løpet av uka aksjonen varte. Nesten halvparten av virksomhetene fikk pålegg om å utbedre ett eller flere forhold som hadde sammenheng med arbeid i høyden. 47 av disse virksomhetene, det vil si hver femte, hadde så alvorlige mangler at hele eller deler av arbeidet ble stanset. Dette er særlig alvorlig fordi fallulykker er årsak til hver fjerde yrkesskade i næringen. I mange tilfeller er konsekvensene av slike skader svært alvorlige.

Har en plan – men…
Byggherreforskriften krever at det lages en plan for helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i byggeprosjekter. 81 prosent av de kontrollerte virksomhetene hadde en HMS-plan, men ved nærmere kontroll viste det seg at så mange som en fjerdedel av planene ikke inneholdt beskrivelse av spesifikke tiltak for hvordan jobbene skal sikres. Dette er et krav i forskriften og en vesentlig del av HMS-planens innhold. Det viste seg også at ved hele 36 prosent av de inspiserte byggeplassene ble byggherrens krav om sikring av arbeid i høyden ikke fulgt opp av en eller flere av de bedriftene som jobbet på byggeplassene. Blant de mest graverende feilene var mangel på tilfredsstillende rekkverk ved arbeid i høyden. Det gjaldt 38 prosent av virksomhetene. Like mange hadde ikke sikret kanter på tak og avsatser med rekkverk eller stillas eller de ansatte brukte ikke personlig verneutstyr. Stillas og stiger hadde også store mangler.

– Kjenner reglene
– Mange ble ergerlige da de fikk ordre om å stanse arbeidet eller pålegg om utbedring, opplyser Mathisen. – Men det var liten tvil om at de aller fleste kjente regelverket. Unnskyldningen for ikke å følge det er nesten alltid den samme; tidspress og økonomiske forhold. Det hviler også mye ansvar på byggherren i slike tilfeller, korte byggefrister og hardt tidspress er svært velkjente problemer i byggebransjen. Det ble ikke funnet noen forskjell på private og offentlige bygg under aksjonen, men Mathisen legger ikke skjul på at Arbeidstilsynet har større forventninger til offentlige byggherrer, noe de heller ikke unnlot å peke på. Aksjonen er en del av en felles kampanje innenfor EU/EØS-området. Bygg- og anleggssektoren er den bransjen som er mest utsatt for ulykker innenfor EU/EØS med over 1.300 dødsulykker hvert år. Kampanjen vil bli fulgt opp av Arbeidstilsynet i Norge i september.

Personvern og cookies