Eldre kvinner inntar yrkeslivet

Tekst: Turid Børtnes (2007)
Eldre kvinner, det vil si kvinner i alderen 55 til 66 år, blir stadig mer populære i arbeidsmarkedet. Nå er nesten 60 prosent av alle kvinner i denne aldersgruppen i jobb. 

Det representerer en formidabel økning i løpet av de siste årene for en del av befolkningen som tradisjonelt ikke har deltatt i særlig grad i yrkeslivet. I 2006 var 59,7 prosent kvinner i alderen 55-66 år i arbeid mot 56,1 prosent i 2000, viser tall fra Statistisk sentralbyrås (SSBs) sysselsettingsstatistikk. Det gir en stigning på 6,4 prosent. Til sammenligning har menns yrkesdeltakelse i samme aldersgruppe bare steget 1,6 prosent i dette tidsrommet.

Kvinnekampen slår ut
Stein Langeland, seksjonssjef i Arbeids- og velferdsdirektoratet, opplyser at det er flere grunner til denne utviklingen. En viktig årsak går 30-40 år tilbake i tid, i kjølvannet av kvinnekamp og likestillingsdebatt skjedde det da en sterk sysselsettingsvekst for kvinner. Mange av disse kvinnene er nå kommet i alderen 55 og eldre og er fortsatt med i yrkeslivet. Etter hvert som årene går vil en stadig større andel eldre kvinner delta i arbeidslivet. Tallene som viser hvor mange eldre kvinner som var i jobb fra 2000 til og med 2006 tegner en jevnt stigende kurve i motsetning til for menn i samme aldersgruppe, der yrkesdeltakelsen har variert mer i dette tidsrommet.

Høyere utdanning
En annen viktig faktor er utdanningsnivået som har steget for begge kjønn de siste årene. – Personer med høyere utdanning har også høyere yrkesfrekvens, det gjelder både menn og kvinner, forklarer Langeland. Ut i fra dette kan en forvente en økende deltakelse i arbeidslivet fra personer i høyere aldersklasser i årene som kommer. Langeland viser til SSBs tall fra Arbeidskraftundersøkelsen for 2. kvartal 2006 og samme tidsrom i 2007 som tyder på en enda sterkere vekst i eldre kvinners yrkesdeltakelse.

Personvern og cookies