Eldre forlanger mer fleksibilitet

Tekst: Turid Børtnes (2002)
Ikke overraskende viser en ny rapport fra det svenske Arbetslivsinstitutet at fleksibilitet er nøkkelordet for å få eldre arbeidstakere til å ønske å fortsette i jobben, selv etter normal pensjonsalder.

Frihet til selv å påvirke arbeidstider, arbeidstempo og oppgaver er de mest vesentlige faktorene for å ville fortsette i jobben. Rapporten bygger på en spørreundersøkelse hos et representativt utvalg av befolkningen mellom 50 og 75 år. Det viser seg at 60 prosent av mennene og nesten halvparten av kvinnene mener at de kommer til å arbeide frem til normal pensjonsalder. Men mange med fysisk tungt arbeid ønsker å redusere arbeidstiden for å orke å holde på så lenge. Det gjelder særlig kvinnene som synes det er vanskelig å kombinere arbeidsliv og familieliv. Spesielt kvinner med ansvar for eldre slektninger opplever dette som tungt. Men hver femte mann og hver tiende kvinne kan tenke seg å fortsette i arbeidslivet etter pensjonsalderen. Felles for denne gruppen er at de har god helse og gjerne vil arbeide heltid. Det er gjerne personer som arbeider i egen virksomhet eller i håndverksyrker der de selv i stor grad kan styre arbeidstiden. Høy inntekt, og mulighet til å få ekspertoppdrag eller fungere som veiledere for andre er andre faktorer som teller. En av de ansvarlige bak rapporten, Margareta Torgèn er ikke i tvil om at fleksibiliteten og friheten i arbeidslivet må øke dersom man vil at flere eldre skal fortsette med yrkesarbeid opp i høyere alder. Hun etterlyser en økt bevissthet på dette området på arbeidsplassene, kanskje som et ledd i det systematiske arbeidsmiljøarbeidet.

Personvern og cookies