Egenmelding – ikke sykemelding

(2004)

 

Sosialdepartementet foreslår at en arbeidstaker ikke lenger skal kunne få en sykmelding der det er mulig å bruke egenmelding. Forlaget kommer i forbindelse med flere endringer i folketrygdloven som en følge av forlengelsen av avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). LO går sterkt i mot.

Et av målene i IA-avtalen er å senke samfunnets utgifter til sykefravær og utnytte helsevesenets ressurser bedre. IA-avtalen innebærer blant annet større valgfrihet ved egenmelding, den enkelte arbeidstaker kan benytte egenmelding i 24 kalenderdager i løpet av en 12 måneders periode.
– Trekk forslaget
LO går i mot forslaget om at alle egenmeldingsdagene skal være brukt opp før legen kan gi arbeidstakeren en sykmelding. Landsorganisasjonen viser til at egenmelding skal brukes ved akutte sykdomstilfeller. Det vil derfor være galt å benytte ordningen for tilfeller der det er naturlig med en sykmelding. LO viser også til erklæringen fra partene om forlengelse av IA-avtalen. Der presiseres det at regjeringen ikke vil foreslå endringer i dagens sykelønnsordning med mindre alle parter i avtalen er enige om det. Ut i fra dette forutsetter LO at departementet trekker den delen av endringsforslaget som berører egenmelding. Men forslag om å åpne for at annet helsepersonell enn leger skal kunne gi en funksjonsvurdering sammen med arbeidstakeren støttes av LO. Det samme gjelder tilstramning av bruk av aktiv sykmelding. Gradert sykmelding skal brukes før aktiv sykmelding og aktiv sykmelding skal ikke kunne benyttes ved utføring av arbeidstakerens ordinære arbeidsoppgaver.

Personvern og cookies