Egen lov for tilgjengelighet

Tekst: Turid Børtnes (2006)

 

Regjeringen tar sikte på å fremme en egen lov om diskriminering og tilgjengelighet knyttet til nedsatt funksjonsevne.  

Denne loven skal blant annet sikre funksjonshemmede tilgjengelighet i bred forstand, slik som til bygg, transportmidler og IKT. Lovforslaget som antagelig legges frem høsten 2007, er en oppfølging av Syseutvalgets forslag om det samme. Nå er det rettslige vernet mot diskriminering spredt i flere lover, slik som likestillingsloven, diskrimineringsloven og diskrimineringsvernet i arbeidsmiljøloven og boliglovene. Syseutvalget forslo en ny lov knyttet til nedsatt funksjonsevne.

Bygg for alle
Statsråd Bjarne Håkon Hanssen sier at det skal være et krav om at alle bygg og anlegg som er rettet mot allmennheten, skal være universelt utformet, det vil si at de skal være tilgjengelige og kunne benyttes av alle. En slik bestemmelse mener statsråden bør ligge i plan- og bygningsloven. Men tilgjengelighet i bred forstand handler om langt mer enn det som reguleres i plan- og bygningsloven, slik som transport, bruk av IKT og tilsvarende. Dette er forhold som vil bli behandlet i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. På lengre sikt er det imidlertid behov for en samlet lov mot diskriminering for å gjøre det tydelig at alle former for diskriminering skal bekjempes. Regjeringen vil derfor oppnevne et nytt lovutvalg som skal utrede en samlet diskrimineringslov, sier Bjarne Håkon Hanssen. Dette utvalget skal blant annet vurdere om det skal være et vern i grunnloven mot diskriminering.

Personvern og cookies