Effektiv arbeidsinnvandring

Tekst: Grethe Ettung (2008)

 

Regjeringen vil styrke integrer­ingen av arbeids­innvandrerne og deres familier i det norske samfunnet. 

– Arbeidsinnvandring bidrar til fortsatt vekst i Norge. Vi må tiltrekke oss nødvendig kompetanse. Regjeringen ønsker derfor å legge til rette for en effektiv arbeidsinnvandring, sa arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen da han presenterte stortingsmeldingen om arbeids­­innvandring medio april.

Forutsigbar innvandringspolitikk
I «Stortingsmelding nr. 18 (2007-2008) Arbeidsinnvandring» presenteres en rekke tiltak som skal gi en mer brukervennlig, oversiktlig og forutsigbar arbeidsinnvandringspolitikk. Arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer som bosetter seg i Norge, skal få rask tilgang til informasjon, gode muligheter for norskopplæring og kjennskap til rettigheter og plikter i det norske samfunnet. Det vil bidra til å forhindre dårlige bo-, arbeids- og lønnsvilkår og sosial dumping.  Et opplegg som bidrar til at arbeidsinnvandrerne og familiene deres fungerer godt i samfunnet, vil gi norske bedrifter et fortrinn i den internasjonale konkurransen om arbeidskraft og bidra til å gjøre Norge til et attraktivt land, også for høyt kvalifiserte.

Godkjenning av utdanning
Regjeringen vil vurdere en egen startpakke med skriftlig informasjon om spørsmål ved arbeid og opphold i Norge til nyankomne arbeidsinnvandrere. Den vil utrede et tilbud om norskopplæring for alle arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer over 16 år, som er registrert bosatte. Dette vil i praksis si de som oppholder seg i Norge i minst seks måneder. Regjeringen vil videreføre støtte til frivillige organisasjoner og deres innsats for å inkludere arbeidsinnvandrere i et sosialt nettverk i lokalmiljøet og i organisasjonslivet. Ordningene for godkjenning av utenlandsk utdanning skal effektiviseres og forbedres. På lengre sikt vil dette være med på å legge grunnlaget for en mer stabil utnyttelse av arbeidskraften til arbeidsinnvandrere som blir i landet.

Personvern og cookies