Dyktige, gråtende sykehusansatte

(2006)

«Vi skulle gjerne ha sett at HMS ble løftet opp på styrenivå i de enkelte helseforetak», konkluderer prosjektleder Pål Lund, som hittil har ledet kampanjen «God Vakt, Arbeidsmiljø i sykehus».
I løpet av 2005 har Arbeidstil­synets inspektører besøkt samtlige fem helse­regioner i Norge, og de har hatt samtaler med 5.200 ansatte og 1.350 ledere. Samtlige sykehus som er blitt besøkt, har fått pålegg for feil og mangler.
Noe annet var for så vidt ikke å vente, da dette dreier seg om store arbeidsplasser, hvor de ansatte har et utall av oppgaver som ofte skal løses raskt. Men det er grunn til å merke seg det som inspektørene betrakter som de mest alvorlige forholdene: De ansatte opplever at de ikke strekker til, uansett hvor mye de jobber. Mange gråt da de beskrev sin arbeidssituasjon.
Prosjektleder Pål Lund fremhever at sykehusene gjennomgående har en fantastisk arbeidsstokk, som stiller opp mer enn det som kan forventes, med stort engasjement for yrket og for pasientene. Likevel føler de ansatte at de ikke mestrer sin jobbsituasjon. Og høyt arbeidspress og mangel på oppfølging fører til at de ansatte kun har sykefravær som middel for å kunne ta seg inn.
Det er ingen grunn til å tvile på at sykehusene ønsker å bedre for­holdene, men det vil ikke skje noen endringer hvis det stopper med gode ord og bekymrede miner fra topp­lederne.
Vi regner med at konklusjonen fra Arbeidstilsynet er riktig når de forteller at HMS-arbeidet ennå ikke er løftet opp på styrenivå i helseregion­ene.
Det er utrolig at styrene har neglisjert dette. Styret må sørge for at administrasjonen har økonomiske rammer som sikrer at avdelings­ledere og mellomledere får tilstrekkelig opplæring og handlingsrom til å utføre jobben sin. En sykehusadministrasjon med presset økonomi vil lett se HMS-arbeidet som en salderingspost i budsjettene, hvis det ikke foreligger klare føringer fra styret om å prioritere dette arbeidet.
Gevinstene ved å prioritere de ansattes arbeidsforhold bør være åpenbare. Færre plager og tilfredsstillelsen av å mestre oppgavene sine er den viktigste effekten. At dette i sin tur vil gi lavere sykefravær, mindre vikarbruk og dermed økonomiske innsparinger, får sykehusene betrakte som solid bonus.

Personvern og cookies