– Dropp tallmagien sats på inkludering

Tekst: Turid Børtnes (2002)

 

– Myndighetene støtter i virkeligheten avtalen om det inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) med minus 300 millioner kroner. Konkrete tiltak, slik som trygdeetatens arbeidslivssentre koster 300 millioner, men staten vil spare 600 millioner kroner på redusert fravær. De burde gjort det langt mer lønnsomt for bedriftene å bli IA-bedrifter, mener spesialist i arbeidsmedisin, Arve Lie.

Lie la frem regnestykket sitt på en HMS-dag for bygg og anlegg i regi av Alna HMS-senter. Han la ikke skjul på at han er skeptisk til enkelte elementer i IA-avtalen, særlig myndighetenes satsing som han syntes er mangelfull, men han er ikke i tvil om at vi ikke har råd til å la være å delta. Gjøres arbeidet i forbindelse med IA-avtalen riktig, er dette godt HMS-arbeid og det er lønnsomt for alle parter.

Tallmagi
– Dropp tallmagien rundt 20 prosent fraværsreduksjon, oppfordrer Lie. Det viktigste ved avtalen er å hindre utstøting fra arbeidslivet, det er samfunnet og alle best tjent med. En person med kronisk sykdom som tilbakeføres til arbeidslivet sparer samfunnet for svært store beløp, men faller vedkommende helt ut, er det noe som varer helt til pensjonsalderen med de utgifter det medfører. Lie er redd for at sykelønnsordningen er i fare fordi 20 prosent fraværsreduksjon er den eneste målbare størrelsen i avtalen. Avtalen skal evalueres allerede neste år, da har de statlige virkemidlene bare vært på plass i ganske kort tid. – Den virkelige vinneren i forbindelse med avtalen er trygdeetaten som får mange hundre nye stillinger. Bedriftshelsetjenesten derimot får svært lite, refusjonen til BHT gis bare med fire timer for hver enkelt klient. Det er altfor få timer, i mange tilfeller dreier det seg om å «leie» folk gjennom hele systemet, sa Lie som også er leder av fagsekretariatet for bedriftshelsetjenesten.

Samfunnsøkonomisk gunstig
Tall over sykefraværsutviklingen kan være svært vanskelig å sammenligne, det viste Lie med eksempler fra Danmark og Nederland. I Danmark for eksempel, er det et svært dårlig oppsigelsesvern ved sykdom, etter 120 dagers fravær kan den sykmeldte sies opp. Dermed blir sykefraværstallene lave og pene, men det er ikke det samme som at sykefraværet er lavt. I Nederland er det motsatt, arbeidsgiver har et stort ansvar ved sykdom, resultatet er at det er svært vanskelig å få arbeid for dem som har dårlig helse. En vellykket gjennomføring av AI-avtalen vil være samfunnsøkonomisk gunstig, selv om den ikke fører til at sykefraværet går noe særlig ned, mener Lie. Ved siden av redusert sykefravær er målene ved avtalen å få folk tilbake til arbeidslivet fra attføring eller en tilværelse som trygdet samt å øke den reelle pensjonsalderen i befolkningen. Noen av virkmidlene er å la bedriftene slippe mye av papirmøllen ved sykefravær, de kan blant annet ta i bruk aktiv sykmelding uten å måtte ha spesiell tillatelse fra trygdekontoret, og de kan benytte egenmelding i åtte dager sammenhengende for inntil 24 dager pr år. Til det siste punktet bemerket Lie at det har vært en del skepsis fra arbeidsgiverhold, men erfaringen så langt viser at korttidsfraværet blir uendret eller redusert ved en slik ordning.

Ansvaret på arbeidsplassen
Avtalen innebærer en ansvarsforskyvning fra legekontor til arbeidsplass, det er arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap som skal ta ansvaret. Arbeidsgiver plikter blant annet å sørge for omskolering til annet arbeid innenfor bedriften ved sykdom eller funksjonsnedsettelse. I mindre bedrifter kan dette by på problemer, men oppfølgingsplaner og gode rutiner samt en aktiv seniorpolitikk vil være til hjelp. Arbeidstaker på sin side må være villig til å lette på sløret ved sykdom og opplyse hvilke begrensninger sykdommen gir og hva vedkommende likevel kan jobbe med. Han eller hun skal bidra aktivt til en tilbakeføring til arbeid, ellers kan sykepengene stoppe opp. – Alle parter, også trygdeetat og BHT må vise fleksibilitet. Åpenhet er nødvendig for en god dialog, still krav, men vis også omsorg og ha respekt for hverandre, understreket Lie. Han ba også forsamlingen være på vakt overfor skjulte angrep på sykelønnsordningen, for myndighetene vil det være bekvemt med karensdager og utvidet arbeidsgiverperiode.

Personvern og cookies