Dømt til å betale for overtid

Tekst: Turid Børtnes (2008)
En utviklingsleder i et datafirma fikk ikke overtidsbetaling fordi arbeidsgiver mente at han hadde en ledende eller selvstendig stilling. Men lagmannsretten har nå dømt bedriften til å betale for overtiden. 
Arbeidstakeren gjorde krav på overtidsbetaling for litt over halvannet år i forbindelse med at han sa opp stillingen sin. Arbeidsgiver var uenig i mannens krav, og viste til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven om at personer som har arbeid av ledende art eller arbeider i særlig ledende/selvstendig stilling, ikke har krav på overtidsbetaling.

Leder eller ikke
Saken er avgjort ved en enstemmig dom i lagmannsretten etter at arbeidsgiver anket tingrettens dom, der arbeidstaker også hadde fått medhold. Arbeidsgiver mente at den ansatte, som hadde tittel som utviklingsleder, hadde en særlig selvstendig stilling, med ansvar for andres arbeid, blant annet satte han selv milepæler for arbeidet sitt. Han var heller ikke pålagt å jobbe overtid. Arbeidstakeren derimot pekte på at han arbeidet på lik linje med de andre utviklerne i avdelingen, han hadde ikke lederfunksjoner og heller ikke personalansvar. Han arbeidet i prosjekt og var styrt av sine omgivelser.

Tittel ikke avgjørende
Lagmannsretten slo fast at det ikke er stillingsbetegnelsen eller tittelen som avgjør om et arbeid er ledende, men arbeidets reelle innhold. I dette tilfellet hadde ikke arbeidstaker budsjett- eller personalansvar; han hadde heller ikke ansvar for fastsettelse av lønn, ferier, arbeidsoppgaver eller kompetanseutvikling. Arbeidstakeren utførte utviklingsarbeid på lik linje med de andre på avdelingen. Han hadde ikke overordnet ansvar for milepællistene, som ledelsen hadde innført. Det ble jobbet svært mye på avdelingen, 50-80 timer, og opp mot 90 timer i uka i de travleste periodene. Arbeids- og timelister ble godkjent av daglig leder.

Styrt av prosjektet
Retten viste til arbeid i prosjekt, som innebærer at arbeidstakerne i stor grad selv kan bestemme egen arbeidstid og til en viss grad også behovet for egen arbeidsinnsats. Men dette betyr likevel ikke at vedkommende har en særlig selvstendig stilling. Som hovedregel styres disse arbeidstakerne i realiteten av sine omgivelser. Konklusjonen var at utviklingslederen i høy grad var styrt av prosjektet han var en del av. Siden han ikke hadde personalansvar og heller ikke kunne sies å ha arbeid av ledende art eller særlig selvstendig stilling med stort ansvar, kom lagmannsretten til at arbeidstakeren hadde krav på overtidsbetaling. Bedriften ble dømt til å betale arbeidstakeren overtid for ett år og sju måneder med vel 225.000 kroner, samt saksomkostningene for både tingretten og lagmannsretten.

Personvern og cookies