Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

(2007)

SIKKERHETSKRAV TIL HAVRAFTING
Arrangører av havrafting har ansvaret for at sikkerheten blir ivaretatt. Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) stiller klare krav til dem som tilbyr slike tjenester: – Virksomheter som tilbyr havrafting og andre forbrukertjenester har plikt til å skaffe seg en systematisk oversikt over hvilken risiko aktiviteten innebærer, og eventuelt gjennomføre tiltak for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå. Slike risikoreduserende tiltak kan for eksempel være opplæring, rutiner, utstyr eller organisering av tjenesten, sier avdelingsleder Gunnar Wold i DSB.

Personvern og cookies