Direkte dialog er viktigst

Tekst: Mats Løvstad (2010)

– I direkte dialog opplever vi størst grad av innflytelse, sa utvalgsleder Ida Munkeby da hun nylig overleverte Medbestemmelsesutvalgets rapport til arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Det er stor enighet i arbeidslivet om at medvirkning og medbestemmelse er viktig og bra for både virksomheter og arbeidstakere. Utvalget mener derfor at flest mulig bør ta retten til medbestemmelse og medvirkning i bruk.
– Jeg vil lese utvalgets rapport med stor interesse. Det er gode nyheter at oppslutningen om ordningene er så stor. Vi vil nå oppfordre enda flere til å bruke dem aktivt, var statsrådens første reaksjon da hun mottok rapporten.
Ønsker enda bredere oppslutning
Utvalget har lagt vekt på å vurdere indirekte medvirknings- og medbestemmelsesordninger som arbeidsmiljøutvalg, verneombud og styrerepresentasjon, men påpeker også viktigheten av direkte dialog mellom den enkelte arbeidstaker og -giver.
– Det er her arbeidstakerne opplever størst grad av innflytelse, mener Ida Munkeby som til daglig er regionaldirektør i Sør-Trøndelag fylkeskommune.
Hun mener den brede oppslutningen om ordningene letter videre arbeid.
– Det er snakk om å videreutvikle og forbedre de ordningene som allerede finnes, og vi mener at styrket kunnskap vil føre til økt og bedre bruk. Hovedoppgaven nå blir å spre ”det glade budskap” til flest mulig av dem som enda ikke har tatt dette i bruk, sier Munkeby.

Har vært utfordringer
Rolf Nergård har vært NHOs representant i utvalget. Han mener de har lykkes godt med å få en samlet fremstilling og vurdering av hvordan ordningene fungerer i dag.
– Når dere konkluderer med ”stor enighet” i arbeidslivet – hva ligger rent konkret i det?
– At det er verdifullt å ha et miljø, og en aksept hvor det er mulig å gjøre to vesentlige ting parallelt; at partsinteressene blir ivaretatt, samtidig som man jobber i fellesskap for å skape en økonomisk bærekraftig virksomhet. Litt av uenigheten mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner går på hvor langt man skal gå i forhold til formalisering og regler, forklarer han.
Nergård innrømmer at utvalget har hatt sine runder med tidvis heftig debatt.
– Det har vært diskutert en del vanskelig temaer. For eksempel dette med ansvar for et godt og ansvarlig arbeidsmiljø hvor flere jobber sammen, og hvor beslutninger går over flere ledd. Det har vært ganske forskjellige syn rundt viktigheten av å beholde det fulle og hele ansvaret hos den enkelte, sier han.

Omstridt verneombudsrolle
Nergård er fornøyd med at rapporten konkluderer med at verneombudsrollen stort sett bør forbli som den er i dag.
– Dette var et punkt som ble diskutert mye. Skal verneombudene bli tillitsvalgte på alle felt, eller fortsatt være konsentrert om arbeidsmiljø? Vi i NHO mener det siste alternativet er best, og at det vil være et steg i feil retning å pålegge verneombud oppgaver som går langt utover den opprinnelige verneombudsrollen, sier han.
– Synes du dagens ordninger generelt er tidsriktige, også i forhold til fremtidig arbeidsliv?
– Utvalget har konstatert at vi har veletablerte ordninger i Norge, og et system som er godt. Vi ser også at det er mange bedrifter som tar opp i seg disse strukturene uten at de er pålagt det, og her tror jeg det ligger et potensial enda flere kan benytte fremover, slår Nergård fast.
– Arbeidsdepartementet skal sende ut rapporten på høring før påske. Hva slags reaksjoner tror du vil komme?
– Det vil jeg ikke spekulere i.

Dette viser rapporten:
– Det er bred oppslutning om medvirknings- og medbestemmelsesordningene i arbeidslivet.
– Demokrati i arbeidslivet er et gode i seg selv, og medvirkning og medbestemmelse utgjør en viktig del av ”den norske modellen”.
– Medvirkning og medbestemmelse bidrar til å gjøre norske virksomheter omstillings- og konkurransedyktige.
– I europeisk sammenheng er vi langt fremme

Rapporten peker på fire overordnede utfordringer i en videreutvikling:
– Økt oppmerksomhet om demokrati i arbeidslivet som en del av en overordnet demokratidebatt
– Inkludering av flere arbeidstakere i dagens ordninger
– Endringer som utfordrer dagens lovverk (økt behov for arbeidskraft, teknologisk utvikling, globalisering og arbeidsinnvandring)
– Økt effekt av ordningene i virksomheter der de praktiseres

Her kan du lese hele rapporten på departementets hjemmesider.

(Kilde: Arbeidsdepartementet)

Personvern og cookies