– Dette tar vi veldig seriøst

Tekst: Turid Børtnes (2009)

 

I forbindelse med Arbeidstilsynets rapport om arbeidspresset i NAV skal arbeidsforholdene til samtlige 17.000 ansatte kartlegges.

– Dette er noe vi tar veldig seriøst, sier NAV-direktør Tor Saglie. – Etter å ha gått grundig gjennom rapporten, blant annet sammen med arbeidsmiljøutvalget og de ansattes organisasjoner, regner vi med at det som kommer frem om arbeidspresset, er reelt.

En stor jobb

– Hva kommer dere til å foreta dere for å gjøre situasjonen lettere for de ansatte? – Vi må gjennomføre visse aktive tiltak så fort som mulig, men vi må også skaffe oss mer kunnskap om problemene for å kunne sette i verk tiltak som har en virkning. Saglie opplyser at det er svært forskjellige forhold på de cirka 600 NAV-enhetene rundt om i landet. Noen steder jobber de under svært krevende forhold med hardt arbeidspress, andre opplever et godt arbeidsmiljø med akseptable krav til produksjon. Arbeidstilsynet har pålagt NAV å kartlegge omfanget av de uheldige arbeidsbelastningene med frist for gjennomføring av pålegget 1. oktober 2009. For å få en grundig oversikt over forholdene vil NAV kartlegge arbeidsforholdene til samtlige ansatte. Dette er en så stor oppgave at NAV kommer til å be Arbeidstilsynet om en forlengelse av tidsfristen med seks-åtte uker. Det vil også bli nødvendig med ekstern bistand for å få gjennomført kartleggingen.

Mange tiltak

På tiltakssiden kan det bli snakk om forskjellige alternativer, avhengig av hva som er de største problemene lokalt. – Vi må se på arbeidssituasjonen, arbeidsmetodene, mulighet for avlastning og samarbeid i tillegg til tilrettelegging og forbedring av datasystemene og videreutvikling av regelverket. I dette arbeidet må vi bruke vernetjenesten og tillitsvalgte aktivt. Arbeidsforholdene i NAV er svært regelstyrte, det har sammenheng med at oppgavene i stor grad dreier seg om lovfestede ytelser som krever at saksbehandlerne følger faste regler og rutiner i arbeidet. Saglie opplyser at det pågår et arbeid for å forenkle regelverket, blant annet kommer det snart et nytt virkemiddel, arbeidsavklaringspenger, som skal erstatte tre nåværende ordninger.

– Kommunikasjon viktig

En del av etatens mange datasystemer er også gammeldagse og tungvinte. De skal moderniseres, men dette er så store investeringer at det må inn i budsjettene før det kan settes ut i livet. NAV-direktøren har bitt seg merke i utsagnene om at mange ansatte opplever at det er lang avstand mellom førstelinjetjenesten og toppen i organisasjonen. – Jeg er veldig opptatt av den interne kommunikasjonen og vil svært gjerne ha direkte kontakt med dem som jobber som veiledere og saksbehandlere i NAV. Det er noe jeg prøver å få til når jeg reiser rundt. Det opplever jeg som svært viktig. Det er også jevnlige møter med medbestemmelsesapparat og arbeidsmiljøutvalg i alle enheter. Ellers har etaten eget intranett, et erfaringsforum og et internt blad som bidrar til kommunikasjonen internt.

Personvern og cookies