Dette er prosjektet «Et mer inkluderende arbeidsliv»

(2003)

Den 3. oktober 2001 inngikk sosialministeren og arbeids- og administrasjonsministeren, på vegne av regjeringen, en intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv.
Avtalen er inngått ut fra en felles erkjennelse. Erkjennelsen er enkel: «Den negative utviklingen av sykefravær og uførepensjon kan ikke fortsette. Det er behov for nye grep for å snu utviklingen.» Avtalen ble gjort med partene i arbeidslivet – det vil si LO, NHO, YS, HSH, KS, staten ved AAD og Akademikerne. Avtalen ble inngått for en prøveperiode på vel fire år, fra oktober 2001 til desember 2001. I etterkant har 20 andre organisasjoner sluttet seg til avtalen. Målet med avtalen er at sykefraværet skal reduseres med minst 20 prosent, at flere med redusert arbeidsevne skal komme i jobb og at den reelle pensjoneringsalderen skal øke, ikke gå ned, innenfor avtaleperioden som går ut 2005. Avtalen skal evalueres høsten 2003. Avtalens utgangspunkt er Sandman-utvalgets innstilling. Innstillingen ser blant annet arbeidsplassen som den viktigste arenaen for arbeidet med å få sykefraværet i Norge ned.
Personvern og cookies