– Dette er helsefremmende arbeid

Av Turid Børtnes (2002)

 

420 deltakere på en konferanse i høst om helsefremmende arbeidsplasser har laget en nasjonal erklæring om hva som kjennetegner arbeidsplasser der helse og trivsel settes i fokus.

Erklæringen fremhever at helsefremmende arbeidsplasser skapes når den åpner opp for og imøtekommer den enkeltes behov, ressurser og potensiale. En slik arbeidsplass kan utvikles gjennom deltakerstyrte prosesser.

Inkluderende vekstplass
Bak erklæringen står blant annet Statens arbeidsmiljøinstitutt sammen med LO, NHO, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Helsedepartementet samt alle aktører bak intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Det legges stor vekt på forhold mellom mennesker i erklæringen, virksomhetene må bli en vekstplass for de ansatte. Bedriftskulturen må være inkluderende og åpen for egenart og mangfold. Et grunnleggende element er det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet som reduserer risiko for sykdom og ulykker.

– En vending
– Vi ønsker å markere en vending i arbeidsmiljøarbeidet der oppmerksomheten rettes mer mot forholdet mellom mennesker og muligheter for utvikling, heter det i erklæringen. Målet er å skape arbeidsplasser som gir alle mulighet til å ta i bruk sine ressurser og dermed bidra til verdiskapning og sunne, levedyktige virksomheter. Dette kjennetegnes blant annet ved et lederskap som fremmer romslighet, takhøyde og frihet til å tenke annerledes. Ledelsen må føles nærværende. Virksomheten må ha et felles og synlig verdigrunnlag, åpne for mangfold og at alle opplever mestring og eierskap til resultatene. Det legges også vekt på at de fysiske omgivelsene skal føles positive og skape gode arenaer for fellesskap. I erklæringen legges det vekt på at både ledelse og ansatte har ansvar for å være med på å skape slike arbeidsplasser. (Les mer fra konferansen på sidene 22, 23 og 32 i dette nummeret av Arbeidsmiljø).

Personvern og cookies