Det går mot en varm vår for partene i arbeidslivet

Tekst: Turid Børtnes (2004)
– Det forslaget som flertallet av utvalget (ALLU) har lagt frem til ny arbeidslivslov betyr en svekkelse, ikke en styrking, av arbeidstakernes rettigheter på viktige områder. Det er også en klar svekkelse i forhold til dagens arbeidsmiljølovgivning.
– Vår oppfordring til regjeringen er følgende: Putt dette i en skuff og la det blir der hvis dere mener alvor med samarbeidet med partene i arbeidslivet. LO-leder Gerd-Liv Valla hadde Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) og Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO) ved sin side og 1,2 millioner arbeidstakere i ryggen da hun kom med sin advarsel til Victor D. Norman og regjeringen på en felles pressekonferanse etter at ALLU hadde lagt frem sitt forslag til ny arbeidslivslov.

– Helseskadelig
Deretter lekset Valla opp hva hun synes er galt ved det nye lovforslaget. De nye arbeidstidsbestemmelsene gir svært vide rammer for overtid og åpner for individuelle avtaler som kan gi helseskadelige arbeidstidsordninger. De tillitsvalgtes rolle og innflytelse vil bli svekket, den sterke part er arbeidsgiver, arbeidstakerne kan lett bli presset til å jobbe mye mer enn ønskelig. Forslaget om midlertidige tilsettinger er heller ikke bra nok, men likevel bedre enn det som ble lagt frem siste høst, mente Valla. Stillingsvernet blir også illusorisk hvis flertallet får det som de vil. Skal stillingsvernet være en realitet, må retten til å stå i stillingen gjennom hele prosessen beholdes.

– Spring raskere
– Dette lovforslaget endrer maktforholdet i arbeidslivet i favør av arbeidsgiverne og i arbeidstakernes disfavør. Arbeidslivet trenger trygge og motiverte arbeidstakere, det vil vi få dersom våre dissenser får gjennomslag, sa leder for UHO, Anders Folkestad. Dette forslaget gir i stedet en fordekt beskjed: Spring raskere, eller jobb smartere, som det heter nå. Folkestad tok for seg argumentasjonen til flertallet i utvalget om at innstillingen vil styrke sysselsettingssituasjonen. Det motsatte vil bli tilfelle, mer bruk av overtid og flere midlertidig ansatte vil føre til det stikk motsatte, færre blir sysselsatt. Han fikk støtte av Tore Eugen Kvalheim, første nestleder i YS som viste til at den nåværende arbeidsmiljøloven har vært en suksess. Den har bidratt til stabile vilkår og en god dialog mellom partene i arbeidslivet, noe som har skapt høy produktivitet og god konkurranseevne. Dette lovforslaget vil bety en brutalisering av arbeidslivet, og virke stikk i mot avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv.

En kamp
– Klimaet for samarbeid mellom partene i det inntektspolitiske oppgjøret vil avhenge av regjeringens første reaksjoner på en rekke av forslagene. Men selv om det ikke går arbeidstakernes vei i første omgang, har vi valgkampen i 2005, der dette garantert vil få stor plass, sa Gerd-Liv Valla. Hun avviste at dette er en trussel. LO har foreløpig ikke tatt stilling til det inntektspolitiske samarbeidet. Men forhandlingsklimaet vil uansett påvirkes av forslagene som ligger der. Dette er kjernesaker for LO.

Positive faktorer
Både YS og UHO presiserte at de er partipolitisk nøytrale, og at de ønsker å kjempe mot de omtalte forslagene i den nye loven uavhengig av regjeringens partipolitiske tilhørighet. De tre organisasjonene var også fornøyde med at de hadde fått gjennomslag på en rekke sentrale områder; som økt fokus på psykososialt arbeidsmiljø, pliktig opplæring innen helse, miljø og sikkerhet for arbeidsgivere og mellomledere, økt vern mot vold og trakassering av ansatte og lovfestet vern av arbeidstakere som varsler om kritikkverdige forhold i virksomheten. Videre stadfester den nye loven at god ledelse er avgjørende for et godt arbeidsmiljø og at lønnsomhet ikke må fortrenge arbeidsmiljøhensyn.

Personvern og cookies