– Det går likar no

Tekst: Grethe Ettung (2009)
Midt i alle begredelige historier om NAV, finnes det lyspunkter, og NAV Verdal er ett av dem. 

29. januar 2004, gikk startskuddet for Norges første fullstendige samordning av Aetat, Trygdeetaten og Sosialtjenesten – SATS. Den fant sted i Verdal, og fungerte som et prosjekt kalt ”Arbeid og velferd”. Prosjektet pågikk fram til etablering av NAV Verdal som pilotkontor i 2006.
– I denne perioden har vi gått fra å være et samboerskap til å bli ett fullverdig NAV-kontor, sier Ingrid Moe Sundal, leder for oppfølgingsavdelingen.

Fra vugge til grav
Det første som møter brukerne i mottaksavdelingen til NAV Verdal, er en NAV-vert.
Er det kø, avklarer verten problemstillinger fortløpende, og loser brukerne videre, enten til et mottaks- eller et oppfølgingsteam. Her er det ansatte med god kompetanse innen fagområdene trygd, arbeid og sosialfag, som tar imot de ulike henvendelsene.
– De har større generalistkompetanse enn de ansatte som befinner seg i de to øvrige avdelingene: oppfølgingsavdelingen og inntektsavdelingen. Men det er ikke noe mål at alle skal bli generalister.
– Vi server jo folk fra de ligger i mors mage og fram til de skal ha gravferdsstønad. Hele området og regelverket er så omfattende at det skal mye til for å ha kompetanse på alle områder, og en slik generalistkompetanse tilstreber vi ikke, sier Moe Sundal.

Jobber på tvers
De 45 ansatte ved NAV Verdal jobber på tvers av de gamle etatene, og flere har fått nye oppgaver. Intern kompetanseoverføring har foregått gjennom samarbeid på tvers av avdelingene, og via teammøter på tvers av gamle faggrupper. I dag løses sakene fortløpende tverrfaglig når det er behov for det, for eksempel gjennom trekantsamtaler. Alt etter hvilket fagområde den enkelte saksbehandler er spesialist i, hentes vedkommende inn til bruker og brukers saksbehandler etter behov.
– Ved å samordne oss på denne måten, løser vi komplekse saker annerledes enn tidligere. Det nære samarbeidet over de gamle faggruppe-grensene fører til en gradvis økning av den enkelte medarbeiders kompetanse. Samtidig vil det ta tid før NAV-reformen får satt seg, og vi vil alltid ha et potensiale for å kunne videreutvikle oss.

Ukjent mediehverdag
Sykefravær har også NAV Verdal opplevd i perioder, men i dag er sykefraværet lavt.
– Vi har hatt høyt sykefravær i perioder. Det skyldes at det har vært mye nytt å forholde seg til, alt fra delvis endrede oppgaver til det å skulle ta i bruk nye og ukjente dataverktøy. Vi er heller ikke i mål når det gjelder organisering, og hvordan vi best kan utnytte vår kompetanse til det beste for brukerne.
En viktig del av den krevende endringsprosessen er informasjon og kommunikasjon.
– Vi har hatt, og har, en god prosess. Den første fredagen i måneden er det alltid et møte mellom leder, avdelingsledere, tillitsvalgte og verneombud.
Moe Sundal forteller at de ansatte ved NAV Verdal ikke føler seg i helt hjemme i den NAV-hverdagen som mediene har beskrevet den siste tiden.
– Hos oss er stemningen positiv. Til tross for endringer, er det ingen som ønsker seg tilbake til det gamle systemet.

Fornøyde brukere
Blant de 14.000 innbyggerne som sokner til NAV Verdal, er det heller ikke mye misnøye å spore.
– Vi møter stor forståelse fra brukerne, men så har vi også satset hardt i Nord-Trøndelag på at de skal få utbetalt dagpenger, sykepenger, uføretrygd og andre sosiale ytelser i tide, påpeker Moe Sundal.
Iverksettingen av den nye stønadsordningen arbeidsavklaringspenger, som opprinnelig var planlagt gjennomført fra 1.oktober 2009, er utsatt inntil videre.
– I motsetning til dagens manøvrering mellom attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad, vil ordningen med arbeidsavklaringspenger bli tidsbesparende, og lette arbeidet vårt. Fra NAV Verdals ståsted er det sjarmøretappen som gjenstår ved innføring av arbeidsavklaringspenger, men det er fordi vi har satset tungt på kompetanse innenfor dataverktøy og den nye arbeidsevnevurderingen.

Personvern og cookies