Det fysiske arbeidsmiljøet

(2007)
Det fysiske arbeidsmiljøet har ikke forandret seg så mye de siste årene, det gjelder både støy, vibrasjoner, forurensning og inneklima samt ergonomiske forhold.
Nærmere 13 prosent er utsatt for støv, gass eller damp mesteparten av arbeidsdagen. En av tre som jobbet i arbeidsmiljø der resultat av eksponeringsmålinger lå over administrativ norm, brukte ikke verneutstyr på prøvetakingstidspunktet. Andel arbeidstakere som svarer at de er utsatt for sterk støy, vibrasjon, forurensning og dårlig inneklima har vært stabilt fra 1996 til 2003. For hudskadelige ­stoffer har det skjedd en positiv utvikling. Det ergonomiske arbeidsmiljøet, som handler om arbeidsstillinger, gjentatte ensidige bevegelser (PC-arbeid, for eksempel) og tunge løft, har heller ikke endret seg så mye de siste ti årene. Over halvparten opplever at de står eller går mesteparten av arbeidsdagen. En av tre arbeider med gjentatte ensidige bevegelser mesteparten av arbeidstiden. En av fem har stor risiko for å utvikle belastningsskader i arbeidet sitt, det gjelder flere kvinner enn menn. Det har vært en liten økning i arbeidsoppgaver som gjentar seg mesteparten av dagen i perioden 1989 til 2003, fra 31 prosent til 36 prosent. Ansatte i helse- og sosiale tjenester hadde høyeste rate for uførepensjonering i 2005 fulgt av industri og bergverk, transport og kommunikasjon.
Personvern og cookies