Departement er delt

Tekst: Turid Børtnes  (2002)
Det tidligere Sosial- og helsedepartementet er nå delt i to departement, Sosialdepartementet som forkortes SOS, og Helsedepartementet, forkortet HD. Samtidig er hele helseforvaltningen omorganisert med sammenslåing av ni etater til tre.
Hensikten med den omfattende omorganiseringen innen den sentrale helse- og sosialsektoren er å stå bedre rustet til å møte fremtidige faglige utfordringer samt bedre muligheten til å nå helse- og sosialpolitiske mål, heter det i en pressemelding fra de nye departementene. De tre etatene som blir stående er et omorganisert Statens helsetilsyn og et nytt Sosial- og helsedirektorat og Nasjonalt folkehelseinstitutt. Sosial- og helsedirektoratet skal arbeide for å styrke den utøvende aktiviteten i den sentrale sosial- og helseforvaltningen. Oppgaver som skulle settes i verk av det tidligere Sosial- og helsedepartementet og Statens helsetilsyn overføres nå og samles i Sosial- og helsedirektoratet. Samtidig slås flere mindre etater sammen for at det skal utvikles et mer solid faglig og enhetlig miljø for tiltak rettet mot forvaltningen og befolkningen. Nasjonalt folkehelseinstitutt har som mål å samle ledende epidemiologiske miljøer, og legge til rette for oversiktlig og helhetlig innsamling av data på området, blant annet sentrale helseregistre og befolkningsundersøkelser samt forskning. Etaten kommer også til å ha som oppgave å videreutvikle arbeidet innen smittevern og miljømedisin.

Omorganisering
Statens helsetilsyn vil få en styrket tilsynsfunksjon som også skal gjøres mer tydelig. Disse oppgavene skal skilles fra forvaltning og iverksetting. Dette gjøres for å styrke rettssikkerheten til den enkelte pasient og bruker og av faglige og økonomiske hensyn. Sosial- og helsedirektoratet skal ta seg av oppgavene til tidligere Statens tobakkskaderåd, Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet, Rusmiddeldirektoratet, Giftinformasjonssentralen samt to råd. I tillegg overføres oppgaver og ansatte fra en rekke forvaltningsorganer slik som Statens institutt for folkehelse, Statens helsetilsyn og Statens helseundersøkelser. Nasjonalt folkehelseinstitutt får også forsyne seg fra Statens institutt for folkehelse, Statens helseundersøkelser samt Medisinsk fødselsregister og Norsk medisinaldepot for å nevne de viktigste. I tillegg overtar de helseregistrene til Statens helsetilsyn. Alle omorganiseringene ble satt i verk fra nyttår.

Personvern og cookies