Den psykososiale tretrinnsraketten

Foto: ESA, http://www.esa.int/ESA

Når vi skal jobbe med psykososialt arbeidsmiljø, og de mange forskjellige problemene som kan oppstå her, er det viktig å ikke hoppe over fundamentet. Det er en del forutsetninger som må være på plass for at det skal være mulig å få til et godt psykososialt miljø.

Vi snakker ofte om psykososialt og organisatorisk miljø som to sider av samme sak, og det mener jeg absolutt at det er. Men de er to ulike innfallsvinkler til det samme området: Den organisatoriske biten er kort og godt det som kan organiseres, mens den psykososiale siden av de samme forholdene er den opplevde siden av miljøet.

Mitt utgangspunkt er at vi må starte med det som kan organiseres. Det er her grunnlaget legges for gode eller problematiske opplevelser av arbeidsmiljøet.

 

Trinn 1

Første trinn i tretrinnsraketten handler om å organisere arbeidsplassen i tråd med forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. Det vil si at man må organisere lederstruktur og vernetjeneste slik det skisseres i forskriften. Og man må sørge for kunnskap til både ledere og vernetjeneste om hvordan de skal samhandle i ulike sammenhenger.

I tillegg må man ha gode HMS-rutiner som også ivaretar det organisatoriske og psykososiale området på en god måte. Gode rutiner er godt verktøy for ledere og vernetjeneste når saker skal handteres på dette området, og bidrar også til forutsigbarhet for arbeidstakerne om hva som kommer til å skje når man tar opp noe som oppleves vanskelig.

 

Trinn 2

Det neste trinnet handler om de profesjonelle rollene på arbeidsplassen. Lederrollen, grensene for styringsrett kontra medvirkningsrett, hva det innebærer å være verneombud, eller å være fagforeningsrepresentant. Og ikke minst hva som ligger i den profesjonelle rollen man har som arbeidstaker. Vi har som arbeidstakere plikt til medvirkning og medansvar for hvordan vi selv påvirker det psykososiale miljøet. Dette er jo et område der alle bidrar med et eller annet, så det er en stor fordel at vi er bevisste på hva slags bidrag hver av oss ønsker å legge igjen til de andre! Jeg ser arbeidsplassen som den profesjonelle arenaen i livene våre, og dette trinnet handler altså om hvordan vi gjensidig respekterer hverandres ulike roller, og på den måten bidrar til en god dynamikk på arbeidsplassen.

 

Trinn 3

Det siste trinnet handler om det som svært mange starter med når de skal ta tak i psykososiale forhold, nemlig relasjonene mellom mennesker i arbeidsmiljøet. Men jeg mener altså at man ikke kan starte rett på relasjonsproblemer uten å ha sikret at de to første trinnene er på plass. Jeg har sett alt for mange eksempler på at man ikke har lykkes i å løse problemer mellom mennesker i miljøet på grunn av at man har hoppet over de to første.

Relasjoner skal det være i et arbeidsmiljø, de fleste av oss jobber sammen med mennesker vi liker og respekterer. Noen utvikler vennskap, noen finner seg kjæreste på arbeidsplassen, noen havner i konflikt med andre på jobben. I alt dette mangfoldet av ulike relasjoner vil det være duket for katastrofer dersom ikke bevisstheten om den profesjonelle rollesettingen er på plass!

Dette er en kort presentasjon av en tenkemåte som jeg mener er fruktbar. Kom gjerne på kurs hos oss (vi har eget kurs om dette, som også egner seg som bedriftsintern opplæring), eller ta kontakt med oss hvis det trengs hjelp til å få tretrinnsraketten klar til utskyting! Man trenger ikke å være rakettforsker for å jobbe med psykososiale forhold!

Les mer og meld deg på kurs.

 

 

 

Aud Steiring
Seniorkonsulent i Arbeidsmiljøsenteret
aud@arbeidsmiljo.no

 

Personvern og cookies