Demokrati på arbeidsplassen

Tekst: Grethe Ettung (2010)

Behovet for, og retten til medvirkning, er like stor i alle typer bedrifter, sier Atle Tranøy, konserntillitsvalgt i Aker.

-Demokrati i arbeidslivet er et selvstendig og verdifullt gode, som også er grunnlovsfestet, men en vesentlig del av den norske arbeidsstyrken er avskåret fra demokrati, hevder Atle Tranøy, konserntillitsvalgt i Aker.

Behov for og rett til medvirkning
Han er spesielt opptatt av verneombudenes og arbeidsmiljøutvalgenes funksjon i arbeidslivet, og har også deltatt i det regjeringsoppnevnte Medvirkningsutvalget, som i sin rapport (NOU 2010:1) først og fremst har vurdert verneombud, arbeidsmiljøutvalg og styrerepresentasjon.
-Makt og styrkeforhold endrer seg i arbeidslivet alt etter hvordan virksomhetene er strukturert. Men behovet for, og retten til medvirkning, er like stor i små og mellomstore virksomheter som den er i store, understreker Tranøy.

Viktig med lokalt HMS-arbeid
Vel 20 prosent av arbeidsstokken arbeider i virksomheter med færre enn 10 tilsatte, mens en stadig større del arbeider i konsern.
– Verneombud og arbeidsmiljøutvalg sikrer deltakelse og innvirkning på arbeidsmiljøet. Engasjement, iver og muligheter til å påvirke gir et bedre arbeidsliv. Det viktigste HMS-arbeidet skal skje lokalt i virksomheten.

Ytre miljø
-Verneombud og arbeidsmiljøutvalg sikrer deltakelse og innvirkning på arbeidsmiljøet, men det er behov for å styrke dagens regelverk og etterleve det, fastslår Tranøy, og vil ha felles opplæring av verneombud og ledere.
Krav om samarbeid når det gjelder det ytre miljø, er et omdiskutert punkt, ifølge Tranøy.
Utvalget er delt i sitt syn, og mindretallet, som består av arbeidstakersida, vil at ytre miljøforhold skal få en sentral plass i HMS-arbeidet.
Verneombudene er allerede samarbeidspart i ytre miljøspørsmål gjennom
internkontrollsystemet, og Tranøy mener de også bør bli ombud og interessetalspersoner når det gjelder det ytre miljø, som de er det i arbeidsmiljøspørsmål.
-Det vil gi en større helhet og vitalisere verneombudsordninga.

Arbeidsmiljøundersøkelser og opplæring
Så til noe med mye krutt i, ifølge Tranøy, nemlig arbeidsmiljøundersøkelser.
Arbeidstakersiden i utvalget er opptatt av at verneombud, tillitsvalgte og arbeidsmiljøutvalg trekkes inn i arbeidet så tidlig som mulig, og at dette lovfestes. – Beslutningen om å iverksette en arbeidsmiljøundersøkelse, må legges til AMU, mener Tranøy.
Utvalget understreker potensiale for videreutvikling, blant annet når det gjelder opplæring av ledere og verneombud, og opplæring av innvandrere.
Gode medvirknings- og medbestemmelsesordninger gir god HMS, hevder Tranøy som ønsker seg større engasjement fra arbeidsgiverorganisasjonene.
– Må alle gode krefter holde trykket oppe!

Personvern og cookies