De fem ledertypene

Tekst: Turid Børtnes (2007)
Forskerne bak undersøkelsen om mobbing, konflikter og destruktiv ledelse i norsk arbeidsliv har laget en modell for lederatferd som deler denne atferden i fem forskjellige ledertyper:
Konstruktiv lederatferd:
Konstruktive ledere fokuserer både på menneskene som skal ledes og virksomhetens arbeidsoppgaver, måloppnåelse og ressursutnytting. De inviterer medarbeiderne til engasjement, involvering og medvirkning i beslutningsprosessene. Den «gode» lederen handler besluttsomt, bringer klarhet i prioriteringer, står på og gjennomfører bedriftens arbeidsoppgaver og planer. Samtidig ivaretar og motiverer vedkommende sine medarbeidere.

Laissez-faire lederatferd:
Denne typen lederatferd, som også er kalt «la-det-skure ledelse», er kjennetegnet ved manglende gjennomføring av oppgaver, manglende oppfølging av bedriftens mål og av underordnede. En slik leder vil kunne neglisjere at noen blir mobbet på arbeidsplassen og la være å gripe inn, selv når vedkommende blir bedt om det. Ved ikke å håndtere konflikter, stress eller andre arbeidsmiljøproblemer, kan det skapes grobunn for senere mobbing.

Tyrannisk lederatferd:
Dette er ledere som ikke oppnår resultater gjennom sine medarbeidere, men på bekostning av dem. Lederstilen innebærer sterkt fokus på arbeidsoppgavene, samtidig kan lederen ydmyke sine medarbeidere, komme med urettmessige anklager, bagatellisere initiativ, samt bakvaske og manipulere dem. Toppledelsen kan ofte oppfatte denne lederen som effektiv, mens de underordnede opplever vedkommende som en ubehagelig og helsefarlig leder.

Vennlig, men illojal lederatferd:
Slike ledere er først og fremst destruktive overfor virksomhetens måloppnåelse og ressursutnytting. Samtidig viser de omsorg for medarbeiderne. De er lite opptatt av arbeidsoppgavene og undergraver bedriftens mål, men kan være godt likt av de ansatte. Denne lederen misligholder eller stjeler virksomhetens ressurser, enten tid eller økonomiske ressurser. De kan også innvilge sine medarbeidere flere goder enn de har rett på.

Avsporet lederatferd:
Dette beskriver ledere som opptrer ufølsomt og arrogant overfor sine medarbeidere, som ikke motiverer dem eller delegerer arbeidsoppgaver. I tillegg ivaretar de ikke virksomhetens målsettinger og ressursutnytting. De har liten evne til å takle stort press, kan skylde på underordnede hvis noe går galt, er ofte overdrevent ambisiøse, selvsentrerte og manipulerende. Ofte er dette fremragende fagpersoner på sitt felt, som ikke takler å være ledere.

Personvern og cookies