– Datatilsynet på ville veier

(2010)
NHO ber Datatilsynet om å revurdere sin grense på maksimalt seks måneder som en hovedregel for å lagre advarsler i personal­mapper.
Datatilsynet har nylig uttalt at advarsler til arbeidstakere som hovedregel kun kan lagres i personalmappen «kort tid». Etter Datatilsynets oppfatning innebærer det at advarsler som hovedregel skal slettes innen seks måneder. NHO har i et brev til Datatilsynet pekt på at dette standpunktet er uten støtte i rettskilder med relevans og vekt. I tillegg synes Datatilsynets standpunkt å overse arbeidsgivers legitime behov for å kunne dokumentere at mangelfulle arbeidsprestasjoner eller uønsket adferd er tatt opp med arbeidstakere på en tydelig måte. Det er arbeidsgiver som har bevisbyrden i en eventuelt etterfølgende opp­sigelses- eller avskjedssak. Dersom advarsler skal slettes så tidlig vil arbeidsgiver fratas helt elementære bevismomenter. På denne bakgrunn anmodes Datatilsynet om å revurdere sitt standpunkt.
Personvern og cookies