Dårlig start for unge i jobb

Tekst: Turid Børtnes (2006)
Arbeidstilsynets kampanje, «Rett start» som dreier seg om unge i arbeidslivet, viser at svært mange ungdommer får en heller dårlig start som arbeidstakere. I gjennomsnitt ble det funnet ett eller flere brudd på arbeidsmiljøloven i fire av ti kontrollerte bedrifter med unge ansatte.
– Vi har avdekket mange alvorlige forhold, blant annet ungdom som blir satt til å betjene utstyr som krever sertifikat uten at de har dette, eller unge som ikke får det personlige verneutstyret de må ha for å kunne utføre jobben på en sikker måte. Det sier Linn Gros, prosjektleder for Arbeidstilsynets kampanje som startet i sommer med tilsynsbesøk i en rekke næringer og bransjer som beskjeftiger ungdom under 24 år.

Ulykkesutsatt
Over hele Europa er det i høst satt søkelys på de unges start i arbeidslivet. Ulykkesstatistikken i EU viser at unge arbeidstakere er 50 prosent mer utsatt for ulykker enn eldre kolleger og skadeforekomsten øker. Arbeidstilsynet (AT) i Norge har særlig tatt for seg bransjer de vet beskjeftiger mange unge, slik som hotell- og restaurant, varehandelen, tjenesteytende næringer, produksjonsbedrifter og bygg og anlegg. – En del av dette er bransjer der vi regnet med å finne en god del å sette fingeren på, og det stemte. Derfor er jeg ikke særlig overrasket over en del av det vi fant, men jeg synes det er overraskende at det finnes voksne som tillater unge å betjene farlig redskap uten at sikkerheten er ivaretatt. Ungdom og folk som er midlertidig ansatt utfører som oftest jobben slik de blir bedt om, de stiller sjelden krav, sier Gros. Ungdom har heller ikke den livserfaring som skal til for selv å vurdere hva som er farlig.

Mange lovbrudd
Hun opplyser at Arbeidstilsynet gjennomførte ca 1350 tilsyn over hele landet i løpet av noen sommeruker. En av tre bedrifter fulgte ikke kravene om sikkerhet, en av ti manglet også personlig verneutstyr. Det ble registrert flest lovbrudd i hotell og restaurantbransjen, halvparten av de besøkte bedriftene har fått en eller flere reaksjoner fra AT. I varehandelen gjaldt dette 40 prosent av virksomhetene. I tillegg til brudd på sikkerhetskravene var det manglende arbeidskontrakter, mangel på verneombud og opplæring av disse som var de vanligste overtredelsene. – Ungdom har akkurat de samme rettighetene som eldre arbeidstakere, og det gjeld­­er også dem som er midlertidig ansatt, slik mange ungdommer er. De skal ha skriftlige arbeidsavtaler, tilstrekkelig opplæring og ikke settes til å betjene utstyr som de ikke har fått tilfredsstillende opplæring i bruken av. Mye utstyr krever også spesielle sertifi­kater, for eksempel truckkjøring.

Filmkonkurranse
Arbeidstilsynet er nå ferdig med tilsynene, men kampanjen fortsetter til mars 2007 som en informasjonskampanje. Den vil særlig rette seg mot skoleverket og yrkesrettet opplæring i de videregående skol­ene. – Vi ønsker å få HMS inn i lærerplanen og vil tilby informasjon og støtte til lærere som vil satse på dette. Å etablere gode holdninger tidlig er godt forebyggende arbeid. I forbindelse med «Rett start» vil AT også utlyse en filmkonkurranse for ungdom der arbeidsmiljø skal være tema. Linn Gros kunne gjerne tenke seg at de beste filmene kunne brukes i undervisningen, men dette er ennå ikke avgjort. I Europa er kampanjen kjørt som en ren informasjonskampanje for å gjøre ungdom bevisste på den risiko de kan utsette seg for som arbeidstakere. Den norske kampanjen har som mål at ungdom skal bli klar over sine rettigheter, slik at ingen blir lurt, utnyttet eller skadet på jobben.

Personvern og cookies