Dansk flexicurity

Tekst: Grethe Ettung (2008)

 

– Flexicurity på dansk preges av høy mobilitet på arbeids­marked­et, sier Henning ­Jørgensen, professor ved Aalborg universi­tet i Danmark.

Flexicurity er sammensatt av flexibility og security, fleksibilitet og sikkerhet. Flexicurity skal bidra til å skape flere og bedre jobber, og fremme fleksibilitet og sikkerhet for å øke sysselsettingen og skape en sosial utjevning.

Hyppig jobbskifte

– Danskene liker å skifte jobb, hevder Jørgensen, og viser til at hele 750.000 dansker skifter jobb hvert år. Danske lønnsmottakere har i gjennomsnitt hatt flest jobber i løpet av sin karriere sammenlignet med arbeidstakere i andre EU-land. I Danmark skapes det 300.000 nye arbeidsplasser årlig, og like mange opphører. Det fleksible arbeidsmarkedet har regler som gjør det enkelt å ansette medarbeidere, men også avskjedige dem fordi jobbeskyttelsen er lav. Samtidig preges arbeidsmarkedet av høy sosial trygghet fordi danskene har et generøst bidragssystem. – Sikkerheten består i at lønnsmottakerne er sikret enten dagpenger eller kontanthjelp i fall de blir arbeidsledige, opplyser Jørgensen. I Danmark kan man motta dagpenger i opptil 48 måneder.

Danmark som rollemodell

– Danmark fører en aktiv og inkluderende arbeidsmarkedspolitikk. Et av tiltakene er reaktivisering av arbeidslinjen for å få arbeidsløse, uføre- og trygdede som vil og kan, tilbake i jobb, påpeker Jørgensen. Den aktive arbeidsmarkedspolitikken gir hjelp til jobbsøking, jobbtrening og utdannelse. Samtidig håndhever den strenge regler om rett og plikt til å motta jobbtilbud. Flexicurity skal også bidra til likestilling mellom kjønnene ved å fremme lik adgang til kvalitetsarbeid for kvinner og menn, samt tilby tiltak som forener arbeid, familieliv og privatliv. Den danske modellen fungerer som en slags uskreven lov mellom regjeringen og arbeidsmarkedets parter (DA/LO). Selv om det overordnede ansvaret ligger hos de offentlige myndighetene, må arbeidslivets parter involveres i utformingen og implementeringen av flexicurity gjennom den sosiale dialogen. – Danmark, med sitt flexicurity-system, fungerer som en rollemodell i Europa. Men man kan ikke kopiere et system, kun lære av det, understreker professoren. Flexicurity må tilpasses hvert enkelt lands spesifikke utfordringer. Det betyr både rettigheter og ansvar for alle involverte aktører. – Flexicurity, anvendt på riktig måte, kan skape en vinn-vinn situasjon som er like fordelaktig for arbeidstakere og arbeidsgivere.

Personvern og cookies