Bruker stadig flere kjemikalier

Tekst: Turid Børtnes (2009)

 

Vi bruker stadig flere kjemikalier, mange av dem er svært helse­skadelige. Det er ikke lenger industrien som er hoved­synderen, men livsstilen vår.

EUs kjemikalieregelverk REACH er tatt inn i den norske forskriften om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier. Nå står sju nye kjemiske stoffer og banker på døra til godkjenningsordningen til REACH. Dette er stoffer som karakteriseres som svært helse- og miljøskadelige.

Kreftfremkallende

Det ene er et luktstoff som brukes som duftmiddel i en rekke husholdningsprodukter, slik som rengjøringsmidler, skyllemidler og luftfriskere. Videre dreier det seg om to stoff som blant annet brukes som flammehemmende midler i en rekke forskjellige produkter, bløtgjøringsmiddel og fuktimpregneringsmiddel i gummi, maling, fugemasse og impregnerte tekstiler, isoleringsplater, emballasje og andre produkter. Disse tre stoffene akkumuleres i levende organismer, det vil si at de hoper seg opp, de brytes ikke ned og de er giftige. De fire andre stoffene brukes som plastherdere og mykgjørende stoffer i for eksempel gulvbelegg, ledninger, lim, plast og maling. De karakteriseres som svært helseskadelige siden de enten er kreftfremkallende eller skadelige for forplantningen og arvestoffet.

Streng godkjenningsordning

– Hva i all verden skal vi med slike stoffer hvis de er så farlige og i tillegg nesten umulige å bli kvitt?
– Dette er stoffer som bare vil få godkjenning dersom de ikke kan erstattes med andre stoffer som har mindre skadelige virkninger og det ikke finnes alternativer til bruken, opplyser sjefingeniør Mari Kopangen i seksjon for kjemikalievurdering og grunnforurensning i Statens forurensningstilsyn. Det vil si at produsent, importør og den som skal benytte stoffene i videre produksjon, må bevise at dette er stoff som er helt nødvendige i deres produkter. Konse­kvensene for samfunnet ved slik bruk vil også bli vurdert. EUs kjemikaliebyrå (ECHA), som står for godkjenningen, foreslår at det må søkes om godkjenning innen bestemte tidsfrister for å få en overgangsordning for stoffer som allerede er i bruk, samt en utløpsdato. Etter utløpsdatoen kan ikke stoffene lenger brukes.

Nye regler

Nivåene av velkjente miljøgifter i naturen er på vei ned, men det gjenfinnes stadig nye miljøgifter i norsk natur. Utslippene fra industrien er kraftig redusert, det er produkter vi bruker til daglig som er blitt en økende kilde til utslipp. Et klart mål for Statens forurensningstilsyn er at farlige kjemikalier skal byttes ut med mindre farlige der det er mulig. Internasjonale avtaler for å regulere og forby utslipp er viktige siden kjemikalier spres over landegrensene. Norge har stort sett de samme reguleringene for kjemikalier som EU. EU har vedtatt en ny forordning for klassifikasjon, merking og emballering av farlige stoffer og stoffblandinger. Det innebærer blant annet nye faresymboler og nye kriterier for klassifisering. Regelverket skal tre i kraft senest 1. desember 2010. Det er utviklet for å skape felles kriterier for klassifisering og merking av kjemikalier i alle FNs medlemsland. Felles internasjonale regler vil gi bedre beskyttelse for helse og miljø, og gjøre det enklere med internasjonal handel med kjemikalier. Forordningen sendes på høring i Norge i løpet av våren 2009.

Personvern og cookies