Bruker IA-avtalen for alt den er verd

Tekst: Turid Børtnes (2003)
På bedriften Optiroc Leca Borge i Fredrikstad bruker de IA-avtalen for alt den er verd på sykefraværsområdet og det er ikke lite. I løpet av de to månedene bedriften har hatt en fungerende IA-avtale, har de benyttet aktiv sykemelding åtte ganger, søkt om tilretteleggingstilskudd fire ganger og tilrettelagt arbeidet for personer med nedsatt funksjonsevne fem ganger.

– Vi har bare to måneders erfaring, men kan allerede nå se store fordeler ved avtalen, sier KSM-leder John Inge Kristiansen ved Østfold-bedriften. – I løpet av denne tiden har vi holdt mange i arbeid som skulle ha vært sykmeldt. Langtidsfraværet har begynt å gå ned, nå ligger det på 5,9 prosent, så lavt har det aldri vært før. Tidligere har det alltid ligget over 6 prosent og opp i 8-9 prosent. Det kan jo være en tilfeldighet, men vi får håpe at dette er en trend som vil holde seg.

Gode støttespillere
Det er særlig god kontakt og assistanse fra Arbeidslivssenteret i Østfold Kristiansen trekker frem som viktig. – Nå har vi en bestemt person vi kan ringe til. Vi får svar med en gang på det vi trenger hjelp til. Tidligere måtte vi forholde oss til trygdekontoret, der var det ofte ikke mulig å komme frem på telefonen og alle avgjørelser tok svært lang tid. Kristiansen nevner flere eksempler på hvordan IA-avtalen fungerer i praksis. En ansatt hadde så store plager i skuldrene at han ikke klarte sin vanlige jobb lenger, han måtte sykemeldes. Men i stedet foreslo han selv for legen at han skulle prøve å få andre, lettere arbeidsoppgaver. Det fikk han, han lærte opp nyansatte, en oppgave som ofte blir nedprioritert i hektiske perioder. En sykevikar tok seg av hans vanlige arbeidsoppgaver i de to månedene han ikke kunne bruke skuldre og armer. Bedriften søkte om og fikk tilretteleggingstilskudd som dekket en stor del av vikarutgiftene. De første 16 dagene av et sykefravær, arbeidsgiverperioden, må bedriften dekke selv uansett.

Unngår sykemelding
I et annet tilfelle hadde en nyansatt forstuet en finger kraftig. Legen foreslo sykemelding i halvannen uke, men dette ble redusert til fire dager fordi den ansatte i den siste delen av perioden i stedet gikk på jobb der han fikk tilleggsopplæring. Ansatte som trenger behandling, for eksempel hos fysioterapeut, kan få gjort dette i arbeidstiden. Bedriften får et tilretteleggingstilskudd som dekker utgiftene til erstatter og behandling, og den ansatte unngår en lengere sykemeldingsperiode. – Alle er informert om ordningen med aktiv sykmelding, vi har gjennomført opplæring og informasjonsmøter, først med lederne og senere med alle ansatte.

Støv – et problem
Optiroc Leca Borge er en typisk produksjonsbedrift. Den produserer løs-Leca (lettklinker) og Leca-blokker, ca 350- 380.000 kubikkmeter løs-Leca og 120.000 m3 blokker i året. 92 ansatte går dels 2-skift formiddag og ettermiddag og dels i døgnkontinuerlig 6-skiftsordning. De store rotorovnene, som holder over 1100 grader, kjøles ned og stoppes bare tre ganger i året for vedlikehold. Svært mye av produksjonen er automatisert, men det er en del fysisk arbeid igjen, særlig i forbindelse med blokkproduksjonen. I 2001 ble bedriften både kvalitets- og miljøsertifisert etter ISO 14001 og ISO 9001:2000-standard. Det innebærer blant annet at det må legges stor vekt på miljø og kvalitet. – Det største miljøproblemet i og utenfor bedriften er støv, sier Kristiansen. – Dette er noe vi har jobbet med i alle år og har på handlingsplanen vår. Naboene klager, noe vi skjønner og prøver å gjøre noe med. Vi er i dialog med naboene blant annet gjennom en støvgruppe og har satt i verk flere tiltak, slik som vanning, spyling og feiing av veier og andre områder. Nå skal vi sette opp målestasjoner for å se om tiltakene hjelper.

– Mye bedre
I selve produksjonen er forholdene blitt langt bedre de siste årene, produksjonsprosessen er blitt mer innelukket, blant annet er ovnsskjøter bygget inn. Det er montert avsug og støvsugere og støvet fjernes jevnlig. Med jevne mellomrom blir det foretatt støvmålinger av lungene til de ansatte og de blir skjermbildefotografert. – Det er ikke påvist helseproblemer på grunn av støv hittil, heller ikke hos dem som har jobbet hos oss opp til 30 år, det vil si i mange år med langt større støvplager enn nå. Men selv om det er langt mindre støv nå enn tidligere, finnes det fortsatt arbeidssteder der de ansatte må bruke støvmaske. Produksjonen av løs-Leca styres fra et innelukket prosessrom der operatøren har full oversikt over hele prosessen, brenningen i ovnene og renseanlegget via datamaskiner og seks skjermer koblet til tilsvarende antall videokameraer. Dette var oppgaver som tidligere krevde seks ansatte. Skiftleder Jan Gunnar Tång og prosessoperatør Frode Eliassen bedyrer at de ikke føler seg plaget av støvet som legger seg over det meste ute i produksjonslokalene. Må de jobbe på steder der det støver ekstra mye, er det en selvfølge å bruke støvmaske. – Maskene er blitt langt bedre enn før, de vi har nå er lettere å jobbe med fordi de slipper inn mer luft og fanger opp mer av støvpartiklene, sier Eliassen. Både han og Tång er godt fornøyd med forholdene. Eliassen har nesten 20 års erfaring med glassfiberproduksjon, han foretrekker Leca som han mener er langt mer renslig å jobbe med.

Personvern og cookies