Brannvern – å ha orden i eget hus

Tekst: Turid Børtnes (2006)
– Det brenner mye i Norge, 2766 bygninger brant i fjor, mange av disse brannene kunne ha vært unngått. Det aller viktigste er å forebygge at det begynner å brenne, har det først tatt fyr har en bare noen få minutter på seg før brannen har spredd seg. 
Det sier undervisningsleder Narve Helle i Norsk brannvernforening, som er en stiftelse som arbeider med forebyggende brannvern. Han vil rette oppmerksomheten mot det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet som et godt grunnlag for forebyggende brannvern. Internkontroll, som dette handler om, er langt enklere enn de fleste tror, det dreier seg om å systematisere ordinære ledelsesoppgaver, innføre gode rutiner og følge dem.
Gjelder alle
Internkontroll og dermed brannvern gjelder absolutt alle virksomheter, enten det er en liten butikk med et par ansatte eller en stor bedrift med mange hundre. Det er ledelsen som har ansvar for disse oppgavene, men arbeidet skal gjøres i samarbeid med de ansatte. – Det er virksomhetens størrelse og art, hva den arbeider med og eventuelle risikoforhold som avgjør hva slags brannforebyggende tiltak den må ha. Sentralt i dette arbeidet er å lage en risikoanalyse, det vil si å ta en gjennomgang i bedriften og kartlegge alle forhold som kan medføre risiko for brann. Helle presiserer at dette kan gjøres enkelt. Start med enkle hjelpeskjemaer som både ligger på nettstedet dsb.no og hmsetatene.no. – Det er den som leder virksomheten og de som jobber der som kjenner bedriften og som har forutsetninger for å lage en god risikoanalyse og sette opp mål for brannvernarbeidet.

Jobb systematisk
Brannforebyggende arbeid starter med å skaffe seg en oversikt over de lover og regler som gjelder for den type virksomhet som drives, det er ikke samme krav til et verksted eller en overnattingsbedrift som et enkelt kontorfirma. Ledelsen plikter å sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og at de medvirker, fastsette mål for arbeidet, sørge for en god ansvarsfordeling, kartlegge risikoforhold, avdekke, rette opp og forebygge mangler og sørge for at dette fungerer over tid. Helle mener at det er et stort forbedringspotensial i mange virksomheter på dette området selv om mange er flinke, svært ofte handler det om ledelsens holdninger. Forebygging og systematisk brannvern må prioriteres på lik linje med annet arbeid i virksomheten. Mange skjønner ikke at dette er god økonomi, en stor brann kan bety kroken på døra for virksomheten.

En utfordring
En av de største utfordringene er der eier av bygget som huser virksomheten ikke er den samme som brukeren. Svært mange bedrifter og kontorvirksomheten holder til i leide lokaler. Det er eierens plikt å sørge for at bygget er utstyrt etter brannlovgivningen, med rømningsveier, slokkeutstyr, alarmer og nødvendig merking og skilting. Men brukeren, det vil si leietakeren, plikter å påse at alt virker som det skal og ikke forringe utstyret samt varsle når noe ikke er i orden. De ansatte har også plikt til å varsle. – Eier og bruker er nødt til å komme frem til en samarbeidsordning som dreier seg om hvem som gjør hva når og hvordan. Dette må lages så enkelt at det fungerer i en hektisk hverdag. Dette har vist seg å være vanskelig, spesielt i offentlige virksomheter, slik som kommunal og statlig virksomhet der eier- og ansvarsforholdene kan være uklare. Da må det lages felles rutiner som fordeler oppgavene mellom aktørene.

Personvern og cookies