Bøker om arbeidslivet

(2008)

Arbeidsrett Særlig om omstilling i offentlig sektor
Forfattere: Ingeborg Moen Borgerud, Anne Marie Due, Ragnhild Nordaas, Mona Næss Denne boken fyller et behov for en pedagogisk og samlet fremstilling av sentrale arbeidsrettslige spørsmål ved ulike former for omstilling i offentlig sektor, med særlig vekt på situasjonen i staten. Offentlig sektor gjennomgår omstillinger som byr på arbeidsrettslige utfordringer. Vil konkurranseutsetting av en offentlig virksomhet være virksomhetsoverdragelse med de rettslige følger det har for arbeidstakerne? Hvem er arbeidsgiver for de ansatte, og kan det være saklig grunn for oppsigelse når omstillinger fører til overtallighet? Når kan det inngås midlertidige arbeidskontrakter? Må arbeidstakere i staten finne seg i å flytte, eller kan de nekte? Dette er noen eksempler på problemstillinger som gjennomgås i boken. Bøkene egner seg så vel for praktikere som teoretikere, herunder både dommere, advokater, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, ledere og tillitsvalgte i offentlig sektor og andre med interesse for arbeidsrettslige problemstillinger. ISBN 978-82-15008-32-5UniversitetsforlagetPris: 449,-

Beste praksis i ergoterapi
Redaksjon: Sissel Horghagen, Unni Sveen, Jan Holm, Cathrine Hagby, Bente Hammervold, Solvår Reinsberg, Else Merete Thysness. I forbindelse med tidsskriftet Ergoterapeutens 50-årsjubileum har redaksjonskomiteen valgt å hylle den ergoterapeutiske praksis gjennom å utgi boken Beste praksis i ergoterapi. Ergoterapeuters praksis handler om å gjøre brukerne i stand til å erobre eller gjenerobre ønsket hverdagsliv til tross for funksjonshemning, uheldige livsforhold eller sykdom. Boken viser noe av bredden i faget, slik det praktiseres i 2007. Forfatterne er mange og de deler kunnskap og erfaringer som kan være til gagn for studenter og ergoterapeuters kliniske hverdag relatert til dagens utfordringer. I denne boken finner du artikler som gir innspill til hva som er en kunnskapsbasert praksis, samt artikler om beste praksis knyttet til ergoterapeuters ulike fagområder som for eksempel barns helse og eldres helse. Det som for oss i redaksjonen trer tydelig fram via bidragene, er at beste praksis i ergoterapi bygger på et ressursorientert syn på mennesket. ISBN: 978-8251-922-777Tapir Akademisk Forlag Pris kr. 345,-

Å tjene på samarbeid
Forfatter: Benedicte Brøgger Denne boken viser mulighetene som ligger i å utnytte de konkrete og praktiske formene for samarbeid som har utviklet seg i Norge de siste hundre årene. Boken presenterer arbeidsmetodikken partsbasert samarbeid om bedriftsutvikling. Å beherske den gjør det mulig å hente frem mer av de menneskelige ressursene i bedriften. Konkrete historier forteller hvordan andre har samarbeidet for å løfte en bedrift frem. Å tjene på samarbeid retter seg mot ledere og personalfolk, konsulenter med interesse for bedriftsutvikling og tillitsvalgte som ønsker å gjøre mer enn bare å forhandle om lønn. ISBN: 978-8205-378438 Gyldendal Arbeidsliv Kr 329,-

Ut av sofa’n litt sprekere, litt gladere
Forfatter: Nina Granlund Sæther I boken «Ut av sofa’n – litt sprekere, litt gladere» forteller forfatter Nina Granlund Sæther om sin fortid som passiv sofasliter og om livet som en ordentlig lathans. Hun trodde at hun mislikte å trene, og tid hadde hun i hvert fall ikke. Men hun kom seg opp og ut. Nå er det skoene hun sliter. Mange fyller hverdagene med jobb og husarbeid, og unger og ungenes fritidsaktiviteter. Når kvelden kommer, dumper vi slitne og utmattede ned foran fjernsynsapparatet, og der blir vi sittende. Vi tenker at litt mer trim hadde vært ok. Men så blir det med tanken. Hva skal til for å få oss ut av sofaen eller opp av godstolen? Du trenger ikke joggedress for å bli sprek. Finn frem til aktiviteter du liker. Da går alt så mye lettere. Det er viktigere å investere i et par gode dansesko hvis rock og swing er det som får frem de gode følelsene i deg, skriver Nina Granlund Sæther i boken. ISBN: 978-82-997317-1-3 Humorologisk forlag 2007 Kr 169,-

Hovedverne­ombudet – en håndbok
Forfatter: Leif Johnsen Hovedverneombudet – en håndbok er en praktisk kilde til kunnskap, og vil bidra til at både nye og mer erfarne hovedverneombud kan føle en større trygghet og sikkerhet stilt overfor de krevende og utfordrende oppgavene dette vervet innebærer. Forfatteren beskriver rammene for vervet og viser muligheter for å utvikle egen praksis. Boken berører de viktigste saksområdene et hovedverneombud må håndtere, og hvordan oppgavene kan utføres. Den behandler også spennet mellom å ha et overordnet verv og det å kunne ta fatt i enkeltsaker på en demokratisk måte. ISBN:978-8205-374775 Gyldendal Arbeidsliv Kr 329,-

Avtaler
Forfatter: Johan Giertsen Boken tar for seg kontraktsrett med vekt på avtaleinngåelse, avtaletolking, ugyldighet og fullmakt samt forskjellene mellom forbruker-avtaleretten og forretningslivets avtalerett. Internasjonale utviklingstrekk er også vektlagt. Rettspraksis og andre kilder frem til desember 2005 er iakttatt. ISBN: 978-82-15001-234 Universitetsforlaget449,-

Styrearbeid (6. utgave) En håndbok for ansatte i styrer og konsern
Forfatter: Gro Granden Hensikten med å lage denne boken har vært å gi hjelp og ideer til styrearbeidet. Boken omhandler aksjeselskapets styrende organer og forholdet mellom disse, med vekt på styrets oppgaver og praktisk styrearbeid. Den henvender seg først og fremst til ansattevalgte styrerepresentanter, men er vel så aktuell for tillitsvalgte og andre ansatte i privat og offentlig virksomhet. Boken gir en oversikt over den mest sentrale jussen som berører styrearbeid. De ulike temaer og områder er forsøkt framstilt uten særlige krav til forhåndskunnskap. Denne 6. utgaven er bearbeidet på bakgrunn av endringer som har skjedd i lov, forskrift og praksis. ISBN: 978-8205-379862 Gyldendal Akademisk Kr 349,-

Personvern og cookies