Bokanmeldelse: Midt i blinken for norsk arbeidsliv

Tekst: Ingunn Eriksen (2007)
Trenger vi enda en håndbok om håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet? Det mener de to spesialistene på norsk arbeidsliv, forsker og professor i organisasjonspsykologi Ståle Einarsen og advokat­fullmektig Harald Pedersen.
Bokas berettigelse kan leses ut av tallene i levekårsundersøkelsen i 2003, hele 30 prosent av de spurte hadde en pågående konflikt med ledelsen, mens rundt 20 prosent opplevde konflikter med en eller flere arbeidskolleger. Tallene på mobbing er «snillere», men alvorlige nok: i 2005 opplevde 4-5 prosent av arbeidsstokken, eller inntil 1 av 20 norske arbeidstakere, alvorlig mobbing på jobben. Halvparten av mobbeofrene ble mobbet av sine ledere, og den resterende halvparten av kolleger. Med henvisning til egne erfaringer på feltet, påstår forfatterne at norske arbeidsplasser er elendige til å håndtere konflikter. Også dette har de tall på: En undersøkelse blant norske ledere viste at 60 prosent ikke følte at de klarte å fange opp og ta tak i konflikter på en god måte.

Grundig innføring
Bokas målgruppe er arbeidsgivere, ledere, personalmedarbeidere, tillitsvalgte, konsulenter og ordinære arbeidstakere. Forfatterne gir en grundig innføring i forståelsen av konflikter og trakassering fra en psykologisk innfallsvinkel, og en klargjøring av juridiske bestemmelser som er rammeverket for konflikthåndteringen. Det er nemlig akkurat denne viljen til å forene psykologi og jus som det viser seg at arbeidsgiver som oftest mangler. Ja, forfatternes erfaring er at konfliktene håndteres på en slik måte at problemene bare forsterkes eller forlenges. «Konflikthåndteringen» kan oppsummeres slik: først ingenting, deretter mer av ingenting, så psykologhjelp, og til slutt juridisk bistand. Men forfatterne sparker ikke bare i arbeidsgivers retning: De erfarer at mange norske arbeidstakere ikke fullt ut har innsett og akseptert rekkevidden av arbeidsgivers styringsrett. Med dette ståstedet veksler forfatterne på de første hundre sidene mellom å komme med nyttig og klargjørende innføring i både jusen og psykologien og skjene over i en oppdragende tone av typen: ­»Uansett hvor rettmessig noen er frustrert av en annen part, må den enkelte alltid ta ansvar for hvordan vedkommende reagerer i situasjonen eller i ettertid». Språket veksler mellom å være tungt og lettlest, mellom å være utflytende med vekt på selvsagthet og stramt med fokus på det essensielle.

En samlet framstilling 

Selv kan jeg bære over med at forfatterne i starten av boka til tider i sin entusiasme belærer meg og vet best. Det viktigste er at de, slik jeg ser det, dekker behovet for en samlet framstilling av hvordan konflikter og trakassering kan forstås organisasjonspsykologisk, og samtidig hvordan de skal håndteres juridisk ­korrekt. I bokens første del beskrives hvordan konflikter best kan forstås og håndteres internt, og deretter behandles hvordan man internt skal håndtere harde personkonflikter og/eller trakasse­ring. Den siste delen av boken tar for seg hvilke valgmuligheter man har når det har gått så langt at en eller flere av de involverte ikke lenger klarer å fortsette arbeidsforholdet, og hvordan man best kan håndtere de ulike mulighetene som da oppstår, for eksempel innen rettsapparatet. Forfatterne har samlet det beste av allerede eksisterende råd og vink fra annen litteratur, og fylt ut med sine egne. At verken ­konflikter eller rådene er noe nytt under solen, forhindrer ikke at boka etter mitt syn, er midt i blinken for det norske arbeidslivet.
Tittel: Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet Forfattere: Ståle Einarsen og Harald Pedersen 354 sider – ISBN 978-82-10-04920-0 Forlag: Gyldendal Norsk Forlag, Oslo, 2007
Personvern og cookies